CATHOLIC NEWS OF THE WEEK . Saturday, 16 June 2018

Nid:

Can the growth of God’s Kingdom be accelerated? Jesus responds to this question with a short parable. He draws our attention to the time of growth. The time for man to stop working comes after the planting season. Days and nights follow and the farmer sleeps and keeps...

Nid:

Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain; tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa’y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga...