CATHOLIC NEWS OF THE WEEK . Saturday, 21 April 2018

Nid:

In the Old Testament, God is often portrayed as a shepherd who guides, protects, and nourishes his people (Psalms 80:2; 23); “he gathers the lambs in his arms, and gently leading those that are with young” (Isaiah 40:11). He takes care of Israel that has been brought...

Nid:

Ang ikaapat na linggong muling pagkabuhay ay linggo rin sa panalangin para sa bokasyon. Lahat tayo ay tinawag ng Diyos para sumunod sa kanya, at para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Hesus lamang ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Siya ang ating Mabuting Pastol....