CATHOLIC NEWS OF THE WEEK . Saturday, 11 November 2017

Nid:

Narito na ang lalaking ikakasal! Salubungin ninyo!’ Agad nagbangon ang sampung dalaga at inayos ang kanilang mga ilawan.”
 
Sa ating ebanghelyo ipinahiwatig ang pagdating ng Panginoon. Walang nakakaalam sa kanyang muling pagbabalik sa mundong ito. At...

Nid:

When Matthew writes to a despondent community disappointed that the second coming of the Lord had not happened as they expected, he repurposes the original story that Jesus had addressed to Israel to sooth the despair of the glum and disappointed Christians.
 
...