CATHOLIC NEWS OF THE WEEK . Saturday, 11 August 2018

Nid:

In the last part of last Sunday’s passage, we heard Jesus declare, “I am the bread of life.” He is the “bread” as the wisdom of God. Anyone who assimilates his proposal will satisfy the hunger and thirst for happiness and love (John 6:35).
 
Faced...

Nid:

Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit” (Jn. 6:41). Si Hesus ang nagbibigay sa atin ng pagkaing nagdudulot ng buhay na walang hanggang. Anong klaseng pagkaing ito? Ang katawan ni Kristo. Sinabi ni Hesus sa ebangelyo ni Juan 6: 53-56, “Tandaan ninyo: malibang kanin ninyo ang laman ng...