Print Version    Email to Friend
Galak

Ngayong panahon ng kapaskuhan, marami na naman sa mga kababayan natin ang mag-uuwian sa kani-kanilang bayan. Bukod sa ating presencia ay nakaugalian na natin ang magdala ng pasalubong bilang pagpapadama ng ating pagmamahal at pag-alala. Ang number one na pasalubong ay chocolate, sinusundan ng damit at mga gamit sa katawan. Ang ating pagdalaw at pagdadala ng regalo o pasalubong kadalasa'y galak ang naidudulot sa ating mga dinadalaw.

May pagdalaw na naganap sa ating ebanghelyo para sa Linggong ito. Si Maria ay dumalaw sa kanyang pinsang Elizabeth na noon ay nag- dadalangtao na. Sa kanyang pagdating ay galak ang kanyang naidulot sa kayang pinsan, ganon din sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Suriin natin kung paanong si Maria ay naging tagapagdulot ng galak sa pamamagitan ng kanyang pagdalaw sa kanyang pinsang si Elizabeth.

Una, nagdulot ng galak ang katauhan  ni Maria. Si Maria ay kinilala ni Elizabeth na pinagpala sa lahat ng kababaihan. Si Maria ay namumukod tangi. Ito ay nagsimula pa noong siya ay ipagdalangtao ng kanyang ina na si Anna. Tinatawag itong, Immaculate Conception.  Siya ay ipinaglihing walang bahid dungis at kasalanan. Kung si anghel Gabriel ay nagwikang “Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya” si Elizabeth naman ang nagsabing “Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinag- pala naman ang sanggol sa iyong sinapupunan.” Pinuspos ng Diyos ng kabanalan ang katauhan ni Maria at sa ganong paraan ay naging karapatdapat siyang maging ina ng Diyos at gampanan ang napaka-halagang papel sa kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos.  Idinugtong pa nga ni Elizabeth na kung bakit nangyari sa kanya na siya ay dalawin ng Ina ng Diyos.  Kung gayon, tayo ay lumapit kay Maria ngayong panahon ng Adbyento sapagkat sa kanyang pagiging Ina ni Hesus, tayo man ay mapupuspos din ng galak.

Pangalawa, nagdulot ng kagalakan ang sanggol sa sinapupunan ni Maria. Ang sanggol na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon.  Ang pagdalaw ni Maria sa kayang pinsan ay marahil ang kauna-unahang ebanghelisasyon sapagkat dala-dala ni Maria sa kanyang sinapupunan ang Mabuting Balita, ang Salita, ang Diyos na nagkatawang tao, ang ating Panginoong Hesus. Hindi lang si Elizabeth kundi ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay nagalak dahil sa pagbating nanggagaling sa ating inang Maria. Si Hesus ang siyang ugat ng tunay na kagalakan. Tayo man ay maging mga tagapagdala rin ng Mabuting Balita.  Pagsumikapan natin na mahalin ang Salita ng Diyos at ibahagi ito sa ating mga kapwa. Sa darating na kapaskuhan, nakahihigit sa lahat ng regalo ay ang presensiya ng Panginoon. Isang magandang paraan upang maihatid natin ang galak sa puso ng ating kapwa ay ang pagbabahagi sa kanila ng ating Panginoon, ang Salita na nagkatawang tao sa pamamagitan ng ating gawa at salita at pagmamahal sa kapwa.

Dalawang hindi pangkaraniwang babae ang ating nasaksihan sa ating pagbasa ng Mabuting Balita. Isang matandang wala nang kakayahang magkaroon ng anak at isang babae na kung tutuusin ay hindi pa panahon upang magdalang tao. Subalit kapwa nila tinanggap ang mga balaking ito ng Diyos. Sila ay tumanggap at nagbahagi ng galak sa sanlibutan. Nawa tayo rin ay makibahagi sa kagalakang dulot ng pagdating ng ating Panginoong Hesus. Paskong puno ng galak para sa ating lahat at bagong taong puspos ng pagbabahaginan sa ating kapwa.

Father Alfredo Rollon svd