Print Version    Email to Friend
Anak ng Diyos!

Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, gayun din si Hesus. Nang siya’y nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi. “Ikaw ang minamahal kong Anak; lubos kitang kinalulugdan.”

Pagkatapos ng kapistahan ng Pagpapakita ni Hesus, o Epiphany Sunday, ay atin naman ngayon ipinagdiriwang ang Kapistahan ng Pagbibinyag ng Panginoon. Bakit kailangan pa binyagan si Hesus? Siya ay Diyos. Si Hesus ay nagpabinyag hindi upang linisin ang kanyang kasalanan, dahil wala siyang kasalanan. Bagkus, ang kanyang binyag ay nagpaalala sa atin ang halaga ng binyag. Sa pamamagitan ng binyag ni Hesus ang ilog Jordan ay naging banal. At kung sino man tatanggap sa binyag ni Hesus ay makibahagi sa kabanalan ng Diyos.

Sa pamamagitan ng ating binyag tayo ay naging mga anak ng Diyos. Sa ating ebanghelyo, sinabi; “Ikaw ang minamahal kong Anak.” Sa sakramento ng binyag tayong tumanggap sa sakramento ay naging minamahal ng Diyos. 

Kung tayo ay mga anak ng Diyos, dapat mamuhay tayo bilang mga anak ng Diyos. Maging masunurin sa mga utos ng Diyos, at sundin ang kalooban ng Amang nasa langit. Si Hesus ay naging masunurin sa kalooban ng Ama. Binigay ang kanyang buhay para sa kapurihan ng ating Amang nasa langit. Ang tanong, ikaw ba ay naging masunurin sa kanyang mga utos?

Sa pamamagitan ng binyag, tayong tumanggap sa sakramento ay nilinis ng ating kasalanan. May mga nagtatanong, bakit kailangan pa ang mga bata binyagan, wala naman silang kasalanan. Bilang mga tao, tayo ay mahina at madaling magkasala. Ang bata ay tumanggap ng sakramento ng binyag para manahan sa kanya ang banal na Espiritu Santo. At lalong palakasin ang kanyang espirituwal na pamumuhay. 

Bata pa lang ay ginagabayan na siya ng banal na Espiritu Santo. Ang mga magulang ng bata at ang kanyang  ninong at ninang ay may malaking tungkulin na gabayan at turuan ang bata sa Katolikong pananampalataya. 

Sa paglaki na ng bata, at may sapat na pag-iisip, tatanggapin naman niya ang Sakramento ng Kumpil. Hindi maging kompleto ang Sakramento ng Binyag kung hindi natin tanggapin ang Sakramento ng Kumpil. 

Sa pagtanggap ng Sakramento ng Binyag tayo ay naging bahagi ng isang Simbahan, ang Simbahan ni Hesus. Bilang kaanib ng Simbahan, meron din tayong mga tungkulin na makilahok sa gawain at pagmimisyon ng Simbahan. 

Ibig sabihin lahat ng mga binyagan ay dapat makilahok sa misyon at gawain ng Simbahan. Walang kahulugan ang ating binyag na tinanggap kung hindi tayo makibahagi sa pagmimisyon ng ating Simbahan. 

Maraming mga kababayan natin na sumasali sa pagmimisyon ng ating Simbahan. May mga nag vovolunteer na tumulong sa gawain ng parokya, yung iba naman ay bumibisita sa mga may sakit, at bilangguan. Marami tayong magagawa para sa ating Simbahan. Wag natin sayangin ang ating oras o panahon sa mga walang kabuluhan na bagay, bagkus, ating gamitin ang ating panahon para sa kaharian ng Diyos.

Ikaw ay anak ng Diyos, ipakita mo ang Diyos sa pamumuhay mo.

Father Jay Flandez SVD