Print Version    Email to Friend
Gabay sa pagmimisyon

Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: “Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila’y lalaya, at
sa mga bulag na sila’y makakita; upang bigyang-kaluwagan ang mga sinisiil, at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Pang-inoon.”

Ito ang gabay ni Hesus sa kanyang pagmimisyon. Sinabi ni Hesus na, “sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon.” Ipinakita ni Hesus na ang pagmimisyon ay gawain ng Diyos at para tayo maging matagumpay ang pagmimisyon sinasamahan tayo ng Banal na Espiritu Santo. 

Bago binanggit ni Hesus ang kanyang gawain na magpapalaya ng mga bihag, gagamutin ang mga may sakit, tinawag muna ni Hesus ang Banal na Espiritu Santo. Ibig sabihin sa pagtawag ni Hesus sa Banal na Espiritu Santo, kinikilala ni Hesus ang Espiritu Santo ang mag-gabay sa ating pagmimisyon, ang Banal na Espiritu Santo ang magpatibay ng ating pananam-palataya. 

Kung gawain ng Espiritu Santo ang pagmimisyon, bakit pa tayo  nakibahagi sa misyon ng Simbahan? Dahil sa binyag na ating tinanggap, ang ating katawan ay naging tahanan ng Banal na Espiritu Santo. Kung ang pagmimisyon ay sa Banal na Espiritu Santo, tayo bilang binyagan ay makibahagi at makilahok sa pagmimisyon ng ating Simbahan. 

Kung tayo ay tumulong o nakilahok sa pagmimisyon buhay ang Espiritu Santo sa ating pamumuhay. 

Napupuno ng buhay, at makulay ang buhay ng isang tao kung siya ay nagmimisyon. Bilang  binyagan kinalimutan na natin ang ating sariling buhay, tayo ngayon ay namuhay na bilang mga anak ng Diyos. 

Kung tayo ay namuhay bilang mga anak ng Diyos, dapat sundin natin si Hesus sa kanyang pamumuhay dito sa lupa. Ang pasi-unang salita sa ating ebanghelyo ay ang nag-gagabay ni Hesus sa kanyang pagmimisyon, ang Salita ng Diyos. 

Nawa’y sa ating pamumuhay maging gabay sana sa atin ang salita ng Diyos. Hinahamon ko kayo na bago matapos ang araw buksan n’yo ang Bibliya, at basahin at pagkatapos magnilay sa salita ng Diyos. 

Buhay ang salita ng Diyos mga kapatid, at kung ito ay ating isabuhay, lalong magiging puno ng buhay espiritwal ang ating pamumuhay. At ang ating pamimisyon ay magbibigay buhay. Ito ang sinasabi ni Hesus; “ang mga bihag ay lalaya, ang mga bulag ay makakita…” Ang pagmimisyon ay pagbibigay buhay at pag-asa ng ating kapwa. 

Kung ikaw ay isang binyagan, ikaw ay misyonero at ikaw ay magbigay buhay at pag-asa sa iyong kapwa. Ang salita ng Diyos ang s’yang gagabay sa ating pamumuhay bilang mga binyagan at misyonero. Gamitin natin ang salita ng Diyos, gabay sa ating pamumuhay.

Father Jay Flandez SVD