Print Version    Email to Friend
Pagbabagong anyo

Kamanghamangha ang mga ‘magic picture’ na doble ang larawan sa loob. Kung titingnan mo ito sa isang anggulo ay may makikita kang larawan, halimbawa ay Sacred Heart of Jesus. Ngunit kung ibaling mo naman ang iyong pagsipat mula sa ibang anggulo ay biglang ibang larawan ang makikita mo, halimbawa, ito ay nagiging imahen ng Immaculate Heart of Mary. Isang larawan ngunit dalawa ang pangitaing iyong naaaninagan. 

Ang pagbabagong anyo ni Hesus na nasasalaysay sa ebanghelyo ngayong Linggo ay parang magic picture din. Ang kakambal nitong larawan ay ang paghihirap ni Hesus sa Krus. Ang dalawang mahalagang yugtong ito sa buhay ni Kristo ay parehong sa bundok nangyari, naka suspende sa pagitan ng langit at lupa kung saan nagtatagpo ang Diyos at tao. Ang isa ay maluwalhati, ang ikalawa naman ay puno ng hirap at pighati. Sa pagbabagong anyo ni Hesus nakita siya sa pagitan ni Moises at Elias na nakikipag-usap sa kanya. Sa Kalbaryo naman ay napapagitnaan si Hesus ng dalawang magnanakaw. Ang tinig ng Ama na nagsasabing, “Ito ang aking Anak, ang aking hinirang...” ay mapapalitan sa Golgotha ng mga sigaw ng pagkutya, “Ipako siya sa Krus.” 

Ang Transfiguration ay may kaugnayan bilang paghahanda sa pagpapakasakit ng Panginoon sa Jerusalem hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Maaari nga na ang pagbabagong-anyo ni Hesus ay isang pag-papatotoo ng Ama bilang pagpapalakas-loob sa Bugtong na Anak sa kanyang pagtahak sa daan ng pagliligtas. Sa katauhan ni Hesus ay nagtatagpo at natutupad ang mga batas at mga propeta sa lumang tipan, at bubuksan na ang bagong tipan. Ang kanyang pagbabagong anyo ay hindi lamang patikim sa kaluwalhatiang nag-aabang sa kanyang muling pagkabuhay; ito rin ay sumasalamin sa mas malaking pagbabago sa kasaysayan ng tao. Pagkatapos ng Krus ay di na muli magiging pareho ang anyo ng sangkatauhan.

May ilang bagay pa rin tayong dapat matutunan sa ebanghelyo ngayong Linggo. Una, nasasaad dito na “Samantalang siya’y (Hesus) ay nananalangin, nagbago ang (kanyang) anyo...” Di kaya’t ang kanyang pagbabagong anyo ay dulot ng kanyang matinding pananalangin? O kaya ang kanyang pananalangin ng lubos ay nagbunga ng kanyang pagbabagong anyo? Ang panalanging taimtim, tapat, at tunay na banal ay laging may kalakip na pagbabago sa ating pagkatao. Hindi man ito makita sa panlabas na anyo, mababanaag ng iba na malaki ang ipinagbago mo, na mas kaakit-akit kaysa sa ano mang uri ng pagpapaganda ng anyo.

Ikalawa, ang pangitain ng pagbabagong anyo ni Kristo ay ibang uri ng realidad na ayaw sanang lisanin ni Pedro, “Guro, mabuti pa’y dumito na tayo!” Dumarating din minsan sa atin ang mga magaganda at maliligayang panahon na nais man nating di na lumipas at magwakas ay talagang nagtatapos din. Huwag sana tayong kumapit sa iba’t-ibang yugto sa paggulong ng panahon. May tagumpay, may kasawian. Ang mahalaga ay lagi tayong gising sa katotohanan at bukas sa kalooban ng Diyos upang harapin  ang bawat paghamon na dumarating; hindi nang nag-iisa; kundi Diyos ang kaibigan at kasama sa ating daan ng krus.

 

• Chaplaincy for Filipinos