Print Version    Email to Friend
Binago ng pagmamahal!

Ako’y naniniwala na lahat tayo ay meron mabubuting kalooban, lahat tayo ay mabait. Bakit ko po ito’y nasabi, dahil lahat tayo ay galing sa Diyos. Walang ginawa ang Diyos na hindi mabuti. At bakit may masama? 

Ang tao ay naging masama dahil siya ay tumalikod at humiwalay sa Diyos. Ito ang pagkakasala ng tao, na humiwalay sa mabuti, humiwalay sa Diyos. Kung tayo ay palaging sumunod sa Diyos, babaguhin niya tayo. Alam ng Diyos ang kahinaan natin, alam ng Diyos ang ating kasalanan. Wala tayong maitatago sa kanya.  

Gusto mo bang maging malaya sa takot mo? Gusto mo bang tunay na kapayapaan? Buksan mo ang puso mo at payagan mong baguhin ka ni Hesus, at hayaan mong mahalin ka ni Hesus.  

Sa ebanghelyo sinabi ni Hesus; “Sinuman sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya.” Alam naman natin na walang bumato sa babaing nahuli sa pakikiapid. Dahil lahat sila ay may kasalanan. Bakit hindi pinarus-ahan ni Hesus ang kasalanan ng babaing nakikiapid? Binigyan ni Hesus ang babaing ito nang pagkakataon na magbago at ituwid ang kanyang pamumuhay. Sinabi ni Hesus sa kanyat, “Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka, at huwag nang magkasala.” Siya ay binigyan ng pagkakataon na ipakita ang mabuting loob niya, ang kanyang kabutihan. Ipakita ang tunay niyang pagkatao, na siya ay anak ng Diyos. 

May mga nakilala ako na nagbahagi sa kanilang mapait, masakit na karanasan. At dahil sa kanilang karasanan ito’y nagpabago sa kanilang ugali. Noon sila’y mabait ngayon naging mabagsik, malupit. Hindi na marunong kumilala sa mabubuting bagay, at para sa kanila ang mundo ay hindi makatarungan. 

Alam ko na nagbago ang kanilang ugali dahil sa mapait nilang karanasan. Ako’y naniniwala na hindi nawala ang kabutihan sa puso nila. Ako’y naniniwala na sila’y mababago pa kung hayaan nila na mahalin sila ni Hesus.  

Ang pagmamahal nang Diyos ay makapangyarihan, ito’y nagpapabago sa atin kung hahayaan natin na mahalin tayo ng Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Hindi natin maranasan ang pagmamahal at dakilang awa ng Diyos kung hindi tayo lumapit sa kanya. Wag kang mahiya o mag-alinlangan na lapitan siya sa sakramento ng kumpisal. 

Sa pamamagitan ng pagmamahal ni Hesus, binago niya ang babaing nagkasala at nagbago ang babae dahil naranasan niya ang walang pagsubali na pagmamahal ni Hesus. Ang pagmamahal ng Diyos ay makapangyarihan, at ito ang magdadala sa atin ng tunay na kalayaan at kapayapaan. 

Mga kapatid patuloy tayo sa ating paglalakbay kasama si Hesus na mapagmahal at maawain. Nawa’y matuto tayong magmahal tulad ni Hesus, ang pagmamahal na mag-udyok sa atin na baguhin ang ating sarili, para maging tunay na saksi tayo sa pagmamahal ng Diyos.

 

Father Jay Flandez SVD