Print Version    Email to Friend
Hesus pag-asa tunay na buhay

Tulad ng mga dalang pasalubong ng isang magulang mula sa ibang bansa na dadalaw sa kanyang mga anak, o si ate o si kuya na magbabalik sa kanyang mahal na pamilya, ganoon din naman si Hesukristong muling nabuhay ay nagbabalik sa kanyang mga alagad na may dalang handog – mga biyaya at bunga ng kanyang tagum-pay. Hindi nag-aksaya ng panahon ang Panginoon, kinagabihan din ng unang araw ng Linggo ng kanyang pagkabuhay ay nagpakita si Hesus sa kanyang mga mahal na kaibigan. 

Sa pagpapakitang ito siya mismo ang mabuting balita, ang kanyang presensya ang nagbibigay kapa-yapaan sa mga takot at ligalig na kalooban. Ang katibayan ng kanyang muling bumangon na katawan ay nagdadala ng katiyakan sa mga nagdududa at nalilitong isipan. Ang nasaksihan ng mga alagad sa gabing iyon ay katuparan ng pangako: “...at sa ikatlong araw Siya ay muling mabubuhay.” Ganito kahalaga sa ating pananampalataya ang mga ulat ng ebanghelyo tungkol sa mga pagpapakita ni Kristong muling nabuhay.

Ang unang pasalubong ni Kristong nagbabalik ay ang kapayapaan. “Sumainyo ang kapayapaan.” May dahilan para matakot ang mga alagad sa mga umusig at pumatay sa kanilang guro. Di kaya sila ang isusunod na aarestuhin at lilipulin pagkatapos alisin ang kanilang pinuno? Ngunit mas matindi pa siguro ang takot nila sa pagbabalik ng panginoon na kanilang tinalikuran at tinakbuhan sa harap ng siguradong kamatayan. Sisisihin at magagalit kaya sa kanila? Lahat ng pangambang ito ay nabura ng batiin sila ng ‘Kapayapaan.’ Di sila nag-iisa, di na sila iiwan pa, hindi rin sila sisisihin pa. Ito ang biyaya para sa lahat ng nananatili at nagbabalik sa Panginoon.

Kasunod na handog ng muling pagkabuhay ay ang Banal na Espiritu. “Tanggapin nyo ang Espiritu Santo.” Sa Espiritu nananatili ang presensya at kapangyarihan ng Diyos sa atin. Siya ang mananahan sa templo ng ating puso at kaluluwa. 

Sa pamamagitan rin ng Espiritu iginagawad sa atin ang pagpapatawad ng kasalanan. Ngayong napagtagumpayan na ni Hesus ang kamatayan at kasalanan. Ipinagkakaloob niya ngayon sa kanyang mga alagad ang kapangyarihang magpatawad rin ng kasalanan sa kanyang ngalan.

Sa pamamagitan ng pagdududa ni Tomas, ipinagkaloob din ni Hesus ang pananampalataya. “Panginoon ko at Diyos ko!” Ang mga katagang ito ay matibay na patunay mula sa ebanghelyo na sa simula pa man ay kinilala na ng mga unang Kristiyano ang pagka-Diyos ni Kristo. Hindi lamang siya isang tao o multo. Ang mga pagpapakitang ito ay tanging kagagawan ng Diyos lamang. Tayo man hanggang ngayon ay sumasambit ng mga katagang ito kapag ating natutunghayan ang katawan at dugo ni Kristo sa Eukaristiya. At kalakip ng pananampalatayang ito ang pangako ng buhay – ngayon at magpasawalang hanggan.

Sa mga misteryong ito nakatayo ang ating pananampalataya bilang Kristiyano: Si Hesus ay Diyos, ang Kristo na muling nabuhay. Kaya’t makakasigurado kang ang Diyos ay di patay or natutulog man. Ang Diyos ay buhay. Si Kristo ang nagbibigay pag-asa, tapang, at paniniwalang tayo man ay maaaring magtagumpay. 

Sa panahong ito ng eleksyon para sa mga politikal na pinuno ng ating bansa, manalangin tayo at magsuri bago bumoto upang sa maingat at matalinong pagpili ng ating mga lingkod sa gobyerno ay matamasa rin natin ang muling pagbangon ng ating inang bayang Pilipinas.

 

 • Chaplaincy for Filipinos