Print Version    Email to Friend
Tunay na Paglilingkod ay bunga ng Pag-ibig!

Ang mga Overseas Filipino Workers ay may pagka-

kataon na makilahok sa Pambansang halalan, ito ay tinatawag nating Overseas Absentee Voting. Isang buwan po ito, at ito’y magsisimula sa Abril 9, at matatapos sa Mayo 9. Bilang mga Pilipino atin pong ipakita ang ating pagmamahal at malasakit sa ating bayan sa pamamagitan ng pagboto. Ang pagboto ay ating tungkulin.

Sa ating ebanghelyo, tinanong si Simon Pedro ni Hesus; “Simon anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito?” “Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo,” tugon ni Pedro. Sinabi sa kanya ni Hesus, “Pakainin mo ang aking mga batang tupa.” Muli siyang tinanong ni Hesus, “Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?” Sumagot si Pedro, “Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo.” Ani ni Hesus, “Pangalagaan mo ang aking mga tupa.”

Kung napansin natin ang tanong ni Hesus kay Pedro ay ganito, “Simon, Pedro iniibig mo ba ako?” At ang sagot ni Pedro ay, “Opo, Panginoon, iniibig kita.” At ang hamon ni Hesus kay Pedro ay ganito, “Pakainin mo ang aking mga tupa, Pangalagaan mo ang aking mga tupa.”

Ang tunay na pag-ibig ay handang maglingkod sa kapwa. Maraming pamamaraan sa paglilingkod, pero binigyan ni Hesus si Pedro ng kongkretong pamamaraan sa paglilingkod. Ano ba ang ibig sabihin sa wika ni Hesus na, “Pakainin mo ang aking mga batang tupa.” Ibig sabihin nito ay, turuan ang mga bagong kasapi ng Simbahan kung paano mamuhay bilang mga Kristiyano. Ang pagtuturo tungkol sa pananampalataya ay isang obligasyon natin sa ating nakakabatang kapatid o bago pa sa ating pananampalataya. Turuan natin sila para lubusan nila makilala si Hesus. Walang tunay na pagmamahal kung hindi natin kilala ang isang tao. Kilalanin mo muna bago mo mahalin. Ganon din sa pananampalataya, magbasa tayo ng salita ng Diyos, makilahok sa mga gawain ng parokya para mapalalim natin ang ating pagkakilala kay Hesus. Kung malalim ang ating pagkakilala kay Hesus, malalim din ang ating pagmamahal kay Hesus. At kung mahal natin si Hesus ating ipakita ang pagmamahal natin sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa, paglilingkod sa bayan at sa Simbahan ng Diyos.

Sa ikalawang hamon ni Hesus kay Pedro ay ang pag-aalaga ng mga tupa. Sabi ni Hesus kay Pedro, “Pangalagaan mo ang aking mga tupa.” Anong ibig sabihin nito? Kung mahal natin ang Diyos, mahalin din natin ang ating kapwa. Hindi totoo ang pagmamahal natin sa Diyos kung hindi natin mahalin ang mga mahal din ng Diyos. Hindi lang ikaw ang mahal ng Diyos, ang kaaway mo ay mahal din ng Diyos. Paano na yan? Makipag-ayos ka, magpatawad ka. Ito ay pagpapahayag na mahal natin ang Diyos. Iniisip at sinasabuhay natin ang kalooban ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay mag-udyok sa atin na paglingkuran natin ang ating kapwa.

Bilang mga Pilipino maglingkod tayo sa ating bayan sa pamamagitan ng pagboto sa darating ng Pambansang halalan.

 

Father Jay Flandez SVD