Print Version    Email to Friend
Mabuting pastol

Mayroong isang larawan sa National Geographic na nagpapakita ng isang batang pastol na umiiyak. Ang kawan na kanyang inaalagaan ay nasagasaan ng isang sasakyan.  Karamihan dito ay namatay.  Bagamat hindi kalakihan ang kanyang kawan ay dito makikita na mahalaga ito sa kanya. Ang mga tupang ito ang kasakasama niya sa araw-araw. 

Bahagi na ito ng kanyang buhay. Sapat na sigurong patunay ang mga luhang dumaloy sa kanyang pisngi kung paano niya pinahahalagahan ang kawan.

“Ako ang Mabuting Pastol” ani Kristo. Malalim sa kahulugan ang simbolong ito sapagkat ito ay naglalarawan sa Diyos maging noong sa lumang tipan pa lamang. Sa Salmo 23 ang Diyos ang Mabuting Pastol. Sa Ebanghelyo ayon kay San Juan ay muli tayong pinapaalalahan ng mga katangian ni Hesus bilang isang pastol.  Balikan at pagnilayan natin ang mga katangiang ito.

Una, ang Mabuting Pastol ay nag-aalay ng buhay para sa tupa.  Sariwa pa sa atin ang liturhiya ng Kwaresma. Sa gitna nito ay ang pagpapakasakit at pagkamatay ni Hesus sa krus para sa ating mga kasalanan.  

Siya ang kordero na ating naging alay. Ito ay hindi para sa kanyang pansariling kaluwalhatian, bagkus, sa pamamagitan ng kanyang buhay na alay, tayong lahat ay may pag asang magkamit din ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo iiwan ng Mabuting Pastol. 

Sabi nga sa ebanghelyo na hindi siya mistulang upahang mag aalaga lamang. Hinarap niya ang pag-papakasakit at kamatayan, at inialay ang kanyang buhay para sa atin.

Pangalawa, kilala ng mabuting pastol ang kanyang mga tupa. “Ito si Igme, ito naman si Rosing, yung maliit ay si Neneng, at yung mabilis lumakad ay si Pepe.” Marahil nga ay pinapangalanan pa ng isang pastol ang bawat tupa. Batid niya  kung aling tupa ang malakas kumain, ang laging tulog, ang laging masigla, ang mahina,  ang malakas at ang  maysakit na higit na nangangailangan ng kalinga.

Ang katangiang ito ay nag- papaalala sa atin ng maraming naglilingkod sa Simbahan lalo na ang mga obispo at pari.  Ang ating obispo sa Hong Kong na si Cardinal John Tong ay isang halimbawa ng tunay na pastol na nangangalaga sa ating mga Pilipino sa pamamagitan ng kanyang programa at lubos na
pag aaruga sa mga taong lumalapit sa Diyos.

Binigyan tayo ng Diyos ng isang Mabuting Pastol sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. Handa niyang ialay ang kanyang buhay para sa lahat. Kilala niya ang bawat isa sa atin. Marapat lamang na suklian natin ang kabutihang ito ng Diyos. Bilang mga tupa, patuloy nating kilalanin si Hesus at tupdin ang kanyang mga atas. Dingin natin ang pagtawag ni Hesus, at nawa ay akayin natin ang ating mga kapatid na mistulang naliligaw at nag- hahanap ng masusumpungan sa tunay na pastol. At kung magkagayon, sa huli, ang mananatili ay isang Mabuting Pastol at isang Kawan na sama-samang tatahak sa landas ng kaligtasan.

 

Father Alfredo Rollon