Print Version    Email to Friend
Maraming kaloob ng iisang Espiritu

Kapag Holy Spirit ang napag-uusapan, kagaya ngayong Pentekostes, “Charismatic” ang naiisip natin. Mga “alleluia,” “amen,” mga dila na nangungusap ng makalangit na diwa, masayang papuri at naka- dadalang pananalita ng mga nilukoban na ng Espiritu Santo. 

Tunay na nakikilala ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng mga pa- latandaan at epekto sa mga taong pinagkakalooban niya. 

Kagaya ng pagbaba ng Espiritu Santo sa mga Apostoles na inilalarawan sa unang pagbasa: “Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba’t-ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu” (Acts 2:4). Karisma ang bunga sa nanam- palatayang bukas sa pag-udyok at pag-gabay ng Espiritu sa kanilang katauhan. 

Napahuhusay ng Espiritu ang mga natural na kakayahan ng tao at higit pa kaya’t nakakagagawa sila ng mga himala at di pangkara- niwang bagay. Mapalad ang mga binibiyayaan ng ganitong mga karisma na mula sa Diyos Espiritu Santo.

Ngunit ang Espiritu ay ibinibigay hindi lamang sa mga karismatiko, kundi sa lahat ng pinipili ng Diyos, lalo sa sakramento ng binyag at kumpil. Kahit na hindi kasing dramatiko ang pagsukob ng Espiritu, buo at kumpleto pa rin ang kaloob ng Espiritu sa kanilang kaluluwa. Iisa ang Espiritu ngunit iba-iba ang pamamaraang ginagamit niya. 

Kaya nga sa Bibliya ang Espiritu Santo ay nilalarawan na tila nagliliyab na apoy o dumadaloy na tubig o tahimik na hangin o hininga. Halimbawa, sa pagdiriwang ng mga Sakramento, halos di maramdaman ang pagdapo ng Espiritu Santo, ngunit kung may paningin lamang tayo na tulad ng mga anghel makikita natin ang dakilang pagbabago na dulot ng Espiritu Santo. Siya ay Banal na Espiritu dahil siya ay Diyos na nagpapabanal.

Isa pang halimbawa ang tinutukoy sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo. “Iba’t iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritu...iba’t iba ang paraan ng paglilingkod... iba’t iba ang mga gawain ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat sa taong gumagawa ng mga ito” (1 Cor 12: 4- 6). 

Binibigyan ang bawat tao ng talino at kakayahan, upang makapaglingkod, at gampanan ang mga gawaing ayon sa kalooban ng Diyos. Pinalalakas, pinag-iibayo, at pinababanal ng Espiritu ang karaniwang katangian at personalidad ng tao para sa layunin ng Diyos. 

Kaya nga ang mga kaloob ng Espiritu ay hindi pang-sarili lamang. Ang mga “gifts of the Spirit” ay ibinibigay upang makabahagi sa pagtataguyod at misyon ng “Katawan ni Kristo” - ang Simbahan at lupon ng mga mananampalataya, at “para sa kapakanan ng lahat” (v.7). Kaya nga ang Espiritu Santo ay tinaguriang “kaluluwa ng ating kaluluwa” at “kaluluwa ng Simbahan.” Ito ay dahil, ang Espiritu ang nagbibigay buhay at sigla, at gumagabay sa patuloy na paglalakbay ng Simbahan at ng bawat binyagan.

Sa ebanghelyo, ang Espiritu ay kaloob ni Kristo bilang bunga ng muling pagkabuhay. Ito ay isinalin Niya sa mga alagad sa anyong hininga bilang tanda ng pagbibigay buhay. At ang dalawang mahalagang epekto nito sa kaluluwa ng tao ay kapayapaan at kapatawaran ng kasalanan. Magandang suriin at pagnilayan natin kung ano ang mga kaloob na bigay sa atin ng Espiritu, saan natin ito dapat gamitin, at ano pa ang dapat nating hilingin sa Espiritu Santo.

 

 

     Chaplaincy for Filipinos