CATHOLIC NEWS OF THE WEEK . Saturday, 17 August 2019

Print Version    Email to Friend
Ibigin mo ang panginoon!

Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Hesus upang siya'y subukin. “Guro,” aniya, “ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?” Sumagot si Hesus, 

“Ano ang nakasulat sa Kautusan? Ano ang nabasa mo roon?” Tumugon siya, “Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, buong kaluluwa, nang buong lakas, at nang buong pag-iisip’; at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.” “Tama ang sagot mo,” wika ni Hesus. “Gawin mo iyan at mabubuhay ka” (Lucas 10: 25-28).

Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ang pinakabuod ng batas. Meron tayong sampung utos na ibinigay ng Diyos para sundin at dapat tuparin. 

Ang pagsunod sa batas ay tanda na tayo ay mga alagad o taga-sunod ni Kristo. Ang unang tatlong batas ay nakasentro sa Diyos. Ang ika-apat hanggang sa ika-sampu ay nakasentro sa ating kapwa. Ang sampung utos ay gabay para mahalin natin ang Diyos at ang ating kapwa. Samakatuwid, ang layunin o hangarin ng sampung utos ay pagmamahal. Kung mahal natin ang Diyos, madali isabuhay ang batas ng Diyos. 

Sabi ni San Agustin, “kung ang lahat ng tao ay marunong magmahal, hindi na kailangan ang batas.” Ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa ang pinaka-sentro ng ating pamumuhay bilang mga Kristiyano.

Ang pagmamahal sa Diyos ay nagbibigay buhay. Walang hangganan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi nawawala ang pagmamahal ng Diyos sa atin, sa panahon na tayo’y tumalikod sa kanya. 

Hindi nawala ang pagmamahal ng Diyos noong nakalimot tayo sa kanya. At kaya ng Diyos na patawarin tayo sa ating mga kasa-
lanan, ang mahalaga tayo’y magpakumbaba at lumapit sa kanya sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Sa taong ito, ipinagdiriwang ng Inang Simbahan ang “Taon ng Awa.” (Year of Mercy). Nawa’y lapitan natin si Hesus at humingi ng biyaya para sa tunay na pagbabago ng ating sarili.

Ang pag-ibig sa Diyos ay dapat ipahayag sa pag-ibig sa ating kapwa. Madaling sabihin na mahal natin ang Diyos, pero inaaway, inaalipusta, ninanakawan natin ang ating kapwa. 

Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay pagsasabuhay sa kanyang mga banal na utos. Ibig sabihin, na ang paglilingkod sa kapwa ay isang pagpapahayag sa pag-ibig ng Diyos. Ang Samaritano sa ebanghelyo sa Linggong ito, ay nagpapakita ng malasakit, pag-aaruga at pagmamahal sa kapwa. Ito ang tunay na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Tumulong tayo hindi dahil ang isang tao ay kaibigan natin, kakilala natin, o kababayan natin. Tumulong tayo dahil, ang pagtulong sa kapwa ay pagpapahayag ng ating pagmamahal sa Diyos.

Ang tunay na pag-ibig ay maghahatid sa atin ng tunay na kaligtasan. Dahil sa pag-ibig ni Hesus sa atin, nagkamit tayo ng kaligtasan.

Panginoon Diyos, salamat sa pag-ibig mo sa amin. Sa kabila ng aming pagkamasuwayin patuloy ka pa rin umibig sa amin. Turuan mo kaming ibigin ka, at paglingkuran ang aming kapwa. Amen.

 

 • Father Jay Flandez SVD