Print Version    Email to Friend
Bawas-Timbang

Mayroong isang programa sa TV na tinatawag na Storage Wars.  May mga maliliit na bodega na pinaglalagyan ng mga naimbak na kasangkapan at ari-arian ng ibang tao na inabandona  na. 

Magpapataasan ngayon ang mga namimili ng nasabing bodega at kung sino ang may pinakamataas na presyo ang siyang makakakuha ng nilalaman ng mga nasabing imbakan.

Dito natin makikita kung gaano karaming mga bagay ang iniimpok ng mga tao subalit sa huli ay hindi rin naman nila magagamit.   

Mga bagay na sa una ay tinuturing na kayaman ng marami subalit sa huli ay tila wala rin palang mga saysay.

Sa ganitong paraan ay pinaalahanan tayo ni Hesus kung anong uri ng kayaman ang ating pinapahalagahan. 

Sa ebanghelyo, naging usapan ang paghahati ng kayaman ng magkapatid.  Ang isa ay nagbabalak pang mag patayo ng mas malaking imbakan sapagkat hindi na niya halos malaman kung ano ang kanyang gagawin. 

Subalit pinaalalahan siya ng Panginoon na may mas mahigit na kayamanang kailangan niyang kamtin.  Iyan ay ang kayaman sa langit.

Kaakibat nang mensahe ng kayaman sa langit ay ang pag-iingat natin upang huwag mahulog sa kasalanan na tinatawag na katakawan. 

Ilang beses na ba nating narinig ang maiksing kasabihan na “huwag kang mag-aksaya ng pagkain sapagkat maraming hindi kumakain sa mundo.” 

Subalit araw-araw ay nakikita natin na maraming pagkain ang itinatapon na lamang.  Walang humpay na pagtatapon ng tubig. Hindi lamang siguro sa pagkain kundi sa lahat ng bagay na maari pang pakinabangan ng mas nakararami.  

Kapansin-pansin ang dami ng “basura” na tinatapon dito sa Hong Kong. 

Mga bagay na maari pa sanang pakinabangan at gamitin subalit mas pinili pang itapon na lamang.  

O di kaya naman ay mga bagay na binibili dahil sa ito ay SALE or mas pinababang halaga. 

Mga bagay na hindi naman gagamitin subalit iimbak lamang at sa huli ay itatapon na rin.

Karagdagan  sa mga pisikal ay ang espiritual na pag iimbak.  May mga galit, pagsisinungaling, paglabag sa kautusan at kagustuhan ng Diyos, at kung anu-ano pang kasalanan ang nanatili sa ating puso. 

Mga gawi na lalo lamang magpapabigat sa atin at magdudulot ng patuloy na paglayo sa  Diyos.  Isang hamon sa atin na mangumpisal at magbago. 

Sa ganitong paraan ay tayo ay “gagaan” at mas madaling makapapasok sa Kaharian ng Diyos. 

Makipagkasundo tayo sa mga taong ating nakaalitan. Magpatawad sa mga nagkasala sa atin.

Bawas-Timbang, hindi lamang ng katawan kundi ng kaluluwa.  

Patuloy tayong mag-imbak ng mga kayamanang makalangit at maging tunay na mayaman sa mata ng Diyos at ng kapwa.       

 

• Father Alfredo Rollon SVD