Print Version    Email to Friend
Pakumbaba

Pag may malaking salu-salu o kasalan hindi mawawala ang “presidential table.” Ibig sabihin, na ang lamesa na iyan, (presidential table) ay para sa mga importanteng panauhin o bisita. Pag ikaw ay inanyayahan, ikaw ay isang bisita. Pero hindi lahat ay may pribiheliyo na umupo sa “presidential table.”

Sa ating ebanghelyo sinabi ni Hesus, “Kapag inanyayahan ka ninuman sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan, baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo.” Ibig sabihin wag mong ipalagay ang sarili mo na mas importante sa iba. 

May mga taong ganyan, pag may malaking pagtitipon, akala nila sila lang ang importante. Gusto nila na ang atensyon ng mga tao ay nasa kanila lang. Pag hindi sila pinansin umaalis na. Pag hindi mo pinaupo sa “presidential table” nagtatampo na.

Tinuturuan tayo ng Diyos, sa ating ebanghelyo, na matuto tayong magpakumbaba. Walang tunay na paglilingkod sa Diyos kung hindi tayo magpakumbaba. Ibaba natin ang ating sarili para sa Diyos. Yung iba pag naglilingkod sa simbahan ay namimili pa ng posisyon. Gusto nila na sila ang nasa makapangyarihan na posisyon. 

Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi sa posisyon na hinahawakan natin, dahil ang tunay na alagad ng Diyos ay may malasakit sa kapwa. Hindi ang sarili ang inaangat kundi ang kaharian ng Diyos.

Sa ebanghelyo sinabi pa ni Hesus, “Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salu-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at ang mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayo’y magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal.” Wag natin itong interpretahing literal, ang ibig sabihin nito ay, pag ikaw ay naglingkod sa kapwa mo, wag mong isipin na paglingkuran ka rin. 

Ang intensyon o motivation natin sa paglilingkod ay para makatulong. Walang ibang dahilan o rason sa ating paglilingkod. Kasi yung iba, may mga hidden agenda sa kanilang paglilingkod.

May isa na nagsabi; “Dapat dinggin ng Diyos ang aking panalangin dahil naglilingkod ako sa kanya tuwing Linggo.” Para bang kinukontrol natin ang Diyos. Pag naglilingkod ka sa simbahan o sa kapwa ito ay isang pasasalamat sa Diyos. Kung walang tao na nag-pupuri o nagpapasalamat sa iyo wag kang magtampo o magalit. 

At wag kang mag-alala, ang Diyos ay magbibigay ng gantimpala sa iyo. Nakikita ng Diyos ang kababaan ng iyong puso. Yung nagpakumbaba ang kalooban alang-alang sa paglilingkod sa Diyos at kapwa ay pagpapalain ng Diyos.

Nawa’y sa ating pamumuhay, maghari nawa ang kababaan ng loob. Marami ng mayayabang sa mundong ito wag na tayong sumali sa kanila, iba tayo, tayo ay mga alagad ni Kristo. Gayahin natin si Kristo na may pusong nagpa-kumbaba para sundin ang kalooban ng ating Amang nasa langit.

 

   • Father Jay Flandez SVD