Print Version    Email to Friend
Maawaing Diyos!

Ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Hesus. Nagbulung-bulungan ang mga Pariseo at mga Eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito’y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila,” (Lc. 15:1-2).

Naiskandalo ang mga Pariseo ng nakita nila si Hesus na nakisalo sa mga makasalanan. Para sa mga Pariseo pag ikaw ay nakipagka-ibigan sa mga kasalanan, ikaw din ay magiging makasalanan. Binalewala ni Hesus ang mga pag-iisip ng mga Pariseo, ang mahalaga ay maipahayag ni Hesus ang habag ng Ama sa kanila. Pumarito si Hesus para iligtas tayong lahat sa kasa-
lanan. Dahil ang kasalanan ay isang pagtalikod sa pangako ng Diyos, na buhay na walang hanggan.

Ang awa ng Diyos ay di natin masusukat, sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin ay handasiyang mag-alay ng kanyang bugtong na Anak para sa ating kaligtasan. Ipinakita ni Hesus ang pagmamahal ng ating Ama sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit sa krus. Ang banal na krus, ay nagpapaalala sa atin ng kanyang walang wagas na pagmamahal ng Diyos. Kung tayo ay nagtanda ng krus, tandaan natin ang pagmamahal ng Diyos. Ito ang dahilan na para sa ating mga Kristiyano, ang krus ay tanda ng pagmamahal ng Diyos sa atin at sa pamamagitan ng krus iniligtas tayo ni Hesus sa kamatayan.

Ipinakita ni Hesus ang pagmamahal ng Ama sa ating ebanghelyo sa Linggong ito. Sa pamamagitan ng dalawang parabola. Una tungkol sa isang daang tupa, na ang isang ay nawala. Pero hinanap ng pastol ang isang tupang nawala. Kung sa ating maka-mundong pag-iisip, pwede nating sabihin, “okay lang yun, isa lang naman ang nawala, meron pa tayong siyamnapu’t siyam.” Pero hinanap ang isang nawawala. Ibig sabihin sa ating pagbasa na bawat isa sa atin ay mahalaga sa mata ng Diyos. Ikaw ay mahalaga sa Diyos. Pahalagahan mo ang iyong buhay at pahalagahan mo rin ang iyong kapwa. Kung naranasan natin ang pagmamahal at awa sa Diyos, sana tayo rin ay magiging mapagmahal at maawain sa ating kapwa.

Ikalawang parabola, ay tungkol naman sa isang babae na nawalan ng isang perang pilak. Maliit na halaga lamang ito. Pero, ano ang ginawa ng babae? Hinahalughog ang buong bahay para lang mahanap ang isang perang pilak. Paranghindi praktikal ano? Isang perang pilak lang tapos, hahalughugin mo ang buong bahay mo. Sayang ang oras sa paghahanap sa isang perang pilak lamang. Pero ang punto sa parabolang ito ay ang kahalagahan ng bawat isa sa atin. Sa tingin ng iba hindi tayo mahalaga pero sa mata ng Diyos, importante ka, espesyal ka, mahalaga ka. Ito ang ating Diyos na nagpapaalala sa atin na mahalaga ka sa kanya.

Nawa’y atin din pahalagahan ang ating buhay at ang ating kapwa. Paano ko ba isasabuhay ang mga aral ni Hesus? Sa pamamagitan ng pag-galang ng dignidad sa kapwa mo, ito ay pagpapahalaga nang buhay. Sa pamamagitan ng katapatan ng ating pamilya, ito ay pagpapahalaga ng buhay.

Ang Diyos ay maawin, handa Niya tayong patawarin para magbagong buhay, buhay na puno ng pagpapala.

 

Father Jay Flandez SVD