Print Version    Email to Friend
Tayo ay may pananagutan sa ating kapwa!

Sa ating Ebanghelyo sa Linggong ito ay tungkol sa kwento ng isang mayaman at sa isang mahirap, na nagngangalang Lazaro. Ayon sa ating pag-basa,

“May isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. 

At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat, nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman” (Lucas. 16: 19-21).

Ayon sa pagbasa namatay ang pulubi at ang mayaman. Ang pulubi ay napunta sa piling ni Abraham o sa Langit, at ang mayaman ay napunta sa Hades o sa impiyerno.

Habang binabasa ko ‘to, ang tanong sa isip ay; bakit napunta ang mayaman sa impiyerno? Wala naman siyang ginawang masama. Sinasabi lang sa ating pagbasa na ang mayaman ay nag-saya lang sa kanyang kayamanan, nag-enjoy sa buhay.

May kasalanan ang mayaman, ang kanyang kasalanan ay “sin of omission.” Wala s’yang malasakit sa kapwa. Ang iniisip niya ang kanyang sarili lamang. Hindi man lang n’ya binigyan ng pagkain si Lazaro na nasa pintuan ng kanyang bahay. 

Ang punto ng ating ebanghelyo ay; tayong lahat ay may pananagutan sa ating kapwa, lalong-lalo na, ang mga maralita. Meron tayong tungkulin na tutulungan ang mga nangangailangan sa ayon ng ating makakaya. Maging sensitibo tayo sa ating kapwa.

Ikalawang punto ng ating pagbasa ay ang katotohan tungkol sa langit at impiyerno. Ang mayaman na walang pakialam sa kapwa ay napunta sa impiyerno at si Lazaro ay napunta sa piling ni Abraham, sa langit.

Gusto nating makapunta sa lugar na napuntahan ni Lazaro. Tama po ba? Kung ganon, dapat meron tayong malasakit sa ating kapwa. Huwag mo lang isipin ang iyong sariling kapakanan. 

Maraming pang mas nangangailangan kaysa atin. Maraming pang naghihirap kaysa atin. Sa kabila ng ating paghihirap at kahirapan wag nating kalimutan ang ating kapwa. Sa ating pagtulong sa kanila, tayo rin ay gagantimpalaan na ating Maykapal.

Tandaan natin ang mesahe ng ating ebanghelyo. Hindi ito tungkol sa kayaman o kahirapan. Hindi ibig sabihin pagmayaman ay mapupunta sa impiyerno, o pag mahirap ay mapupunta sa langit. Ang punto ng Ebanghelyo; ay ang ating malasakit sa ating kapwa. Meron tayong pananagutan sa isa’t-isa.

Paano ko ba isasabuhay ang pananagutan ko sa aking kapwa? Kung may kaibigan ka na nalulung sa masasamang bisyo, pagsabihan mo siya, tulungan mo s’ya na makalaya sa kasalanan.

Wag mong hayaang masia ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, ang kanyang kinabukasan at kaluluwa.

Magalit man siya dahil nakialam ka sa buhay n’ya, pero ito ang paraang makalaya s’ya sa kanyang di wastong pamumuhay. Ilapit mo s’ya sa Diyos ang ating tunay na kalayaan, kaligayahan at kayamanan.

Tandaan natin, tayo ay may pananagutan sa bawa’t isa.

 

       Father Jay Flandez SVD