Print Version    Email to Friend
Small but terrible

Gaano nga ba kaliit ang butil ng mustasa?  Minsan ay ipinakita ng aming professor sa seminaryo kung gaano kaliit ang isang buto ng mustasa.  Sa sobrang liit ay kanyang pabirong sinabi na “ilayo nyo sa inyong ilong at baka inyong masinghot.” 

Ang ganitong kaliit na buto ang siyang ginamit ni Hesus na batayan nang minsan siya ay hilingan ng kanyang mga apostoles na palakasin ang kanilang pananampala-taya. Kanyang sinabi ang maaring maging bunga ng pagkakaroon ng pana-nampalataya. Ano nga ba ang maidudulot ng pananampalatayang kasin laki ng butil ng mustasa?

Una, walang imposible sa taong may pananampalataya. Bagamat hindi literal, sinabi ni Hesus na kung may pananampalatayang kasin laki man lamang ng butil ng mustasa ay magagawa nating sabihin sa isang puno na ito ay mabunot.  

Pakahulugan na ang isang imposibleng bagay ay maaring maging posible sa mata ng Diyos.  Ito ang malimit na sabihin ng Panginoon sa taong kanyang mga tinulungan at pinagaling (e.g. Mk 5:34, Mk 10:52, Lk 7:19). 

Ang pananampalatayang ito ang nag hatid upang ang isang bulag ay sumigaw ng “Anak ni David Maawa ka sa akin”, isang dinudugo na humawak sa laylayan ni Hesus, mga kaibigang sinira ang bubong ng isang bahay upang mailapit kay Hesus ang isang paralitiko, at marami pang iba.  

Pangalawa, ang tunay na pananampaltaya ang magdudulot sa atin upang higitan ang mga bagay na ginagawa natin dahil lamang sa ito ay obligasyon. 

May isang kwento tungkol sa isang matanda na nag alok na bitbitin ang daladalahan ng isang sundalo ng imperyong Romano.  Matapos ang isang milya, sinabihan ng sundalo ang matanda na siya na ang mag bubuhat ng kanyang daladalahan dahil ayon sa batas ng mga Romano, ang ganitong pagtulong ay hanggang isang milya lamang. 

Tumugon ang matanda na bibitbitin pa niya ng isa pang milya sapagkat yung unang milya ay kanyang paglilingkod sa imperyo subalit ang susunod na milya ay ang kanyang pagmamahal sa kapwa. Dito yata galing ang katagang “to go an extra mile.”  

Hinihikayat tayo ng ebanghelyo ngayon na hilingin sa Diyos ang pananampalatayang kasin laki man lang ng butil ng mustasa.  Isang pananampalataya na magdudulot sa atin upang patuloy na maniwala, umasa, at sumunod sa ating Panginoong Hesus.  Ito ang magdudulot sa atin upang mapagtagumpayan ang ating layuning pagsunod kay Kristo.  

Gaano ba kalaki ang iyong pananampalataya? Madali ka bang panghinaan ng loob kapag may kinakaharap na pagsubok tulad ng sakit, kamatayan, kawalan ng pera, kawalan ng pagbabago, pagtanggap ng masasamang balita, at paghamon sa katapatan ng iyong pagsunod sa Diyos? 

Sa pamamgitan din ng ebanghelyo ay pinapaalalahanan tayo na bagamat may mga bagay na itinuturing nating obligasyon, lampasan natin ito at gawing isang gawa ng paglilingkod sa iba.  Hindi tayo mauubusan ng taong maaring paglingkuran, damayan natin ang ating mga kapwa, at  bigyan ng pagkakataong mag bagong buhay.  Paglingkuran ang Diyos ng higit sa kanyang inaasahan sa atin. Nang sa gayon, ang pananamplatayang kasin laki ng butil ng mustasa, “small but terrible”, ay magkaroon ng tunay na kahalagahan sa ating buhay kapiling ang Diyos at ang kapwa. 

 

 

       Father Alfredo Rollon SVD