Print Version    Email to Friend
Pinagkalooban ng kaligtasan

Daig pa ni Zacchaeus ang tumama sa Mark Six. Yan ang maaring pangkaraniwang masasabi natin dahil sa tinamong kaligtasan ni Zacchaeus. Sino nga ba ang mag aakalang ang isang taga singil ng buwis, na itinuturing na isang makasalanan ay pagtatapunan ng pagtingin ng ating Panginoong Hesus. Paano nga ba ito nangyari?

Una ay ang lakas ng loob na ipinakita ni Zaccheus nang siya ay umakyat sa isang puno upang makita si Hesus. Pandak siya. Maaring walang mag pasingit sa kanya sa may bandang unahan. Maaring pinagpilitan pa rin niya ang kanyang sarili subalit nanatili siyang bigo. Hindi siya nawalan ng pag-asa at humanap siya ng isang puno. Matatag ang kanyang saloobin na masilayan ang Panginoon. Ilan na nga ba sa atin ang gumawa ng kaparaanan upang magkaroon lamang ng pagkakataon na makapagdasal o makasimba man lang. Minsan ay nakaka-antig ng damdamin ang ilan nating kababayan dito sa Hong Kong na sinisikap dumalo sa misa kahit na hindi nila day-off. Mayroong pagkatapos mamili sa palengke ay dadaan sa simbahan at dadalo ng misa. Ang iba naman ay nagpapabinyag kahit na tutol ang kanilang mga kasambahay at mga mahal sa buhay. Mga Zacchaeus na gumagawa ng paraan upang makita ang Diyos.

Pangalawa ay ang habag ng Diyos. Nang makita ni Hesus si Zacchaeus ay kaagad siyang sinabihang bumaba at maghanda sapagkat makikisalo ang Panginoon sa kanyang hapunan. Ang Diyos ay tumatangkilik sa mga paghihirap at sakripisyong ginawa ni Zacchaeus at ganundin ng maraming taong naghahangad na makita at makasama Siya. At bagamat may mga taong tila tutol at nagtataas ng kanilang kilay nang malamang si Hesus ay makikisalo sa mga makasalanan at kinamumuhiang maniningil ng buwis, hindi niya ito inalintana sapagkat batid niya ang isang pusong naghahanap ng tunay na kaligtasan. Ganito ang misyon ng Diyos. Ang hanapin ang mga nawawalang tupa, ang mga naliligaw ng landas.

Halina at lumapit kay Hesus. Maging mga katulad tayo ni Zaccheus na naglakas-loob na makita si Hesus. Sa huli ay biniyayaan siya at pinagkalooban ng kaligtasan ng mapagmahal at mapagpatawad na Diyos.

 

 

• Father Alfredo Rollon SVD