Print Version    Email to Friend
Christ the King - Ang hari ng pag-ibig

Kapag nabanggit ang salitang “hari” naiisip agad natin ang isang tao na may magarang kasuotan, may korona sa ulo at setrong hawak sa kamay.  Tapos siya ay nakaupo sa trono at sa harapan niya ay ang mga mararangal na tao na nagpupugay sa “mahal na hari.”  Ang salita niya ay batas, at may kapangyarihan ng buhay o kamatayan.

Sa ebanghelyo sa Kapistahan ni Kristong Hari, ibang larawan ng hari ang matutunghayan natin—isang haring di mukhang hari, kaya di nakilala at di kinilalang “mahal na hari.”  Minsan nasa labas ako ng convento upang maglinis sa sasakyan. 

Maya-maya may dumating na mga tao.  Sa narinig ko, hinahanap nila ang pari.  Noong lumapit sa kinaroroonan ko, may isang nagtanong, “Ikaw ba ang pari?”  Subali’t bago pa ako nakasagot nagwika yung kasama, “Hindi yan ang pari, ano ka ba! Sa suot na lang eh yan siguro ang houseboy ng pari.”  Hindi ko na ikwekwento ang sumunod na eksena.  Ang nais ko lamang palabasin ay may katulad ito sa banal na ebanghelyo ng Kapistahan ng Kristong Hari (Solemnity of Christ the King). Tulad ng di ako nakilalang pari ng mga tao sa kwento ko, di rin nakilala o kinilala ng mga tao sa ebanghelyo na ang ipinako nila sa krus upang mamatay ay tunay na Hari ng mga hari at Panginoon ng lahat ng panginoon: Si KRISTO HESUS, ang bugtong na Anak ng Diyos.  Siya itong isinugo ng Ama upang magkatawang-tao at mamatay sa krus para sa ating kaligtasan.  Maitanong natin, “Why naman like that ang sinapit ng Anak ng Diyos?”  Ang sagot dito ay simple.  Ang Diyos ay pag-ibig, gagawin Niya ang lahat para sa ating kaligtasan.

Una, ipinako Siya sa krus.  Ito ang parusang para sa mga grabe at pusakal na kriminal.  Bilang kahiyahiyang parusa, bawal ipataw ito sa sinumang Roman citizen; subali’t ito ang parusang iginawad nila kay Kristo Hesus.  Sa halip na tronong ginto, ang trono niya ay hamak na kahoy na krus.  Ganon pa man di nawala, di naalis ang pagiging hari ni Hesus.  Bagama’t di mabanaag ang kanyang pagiging hari, sa kanyang sakripisyo sa krus Siya ang tunay na Hari ng Pag-ibig.

Pangalawa, abut-abot ang tinanggap Niyang panglalait at pagtuya mula sa mga kaaway na nanonood sa kanyang paghihirap, “Kung ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili.”  Si Kristo Hesus ay tunay na Diyos at tunay na tao, kaya ang anumang sakit na pisikal o hirap ng isip at damdamin tulad ng mga panglalait ng mga kaaway ay damang dama Niya.  Kaya Niyang maghiganti, pero tiniis Niyang lahat para sa atin sapagka’t Siya ang tunay na Hari ng Pag-ibig.

Subali’t sinumang kumilala sa Kanya, tulad ng mapalad na magnanakaw sa tabi Niya, ay kanyang aanyayahan sa Kanyang kaharian sa langit.  Sana tulad ng “good thief” na ito, kilalanin natin ang paghahari ni Kristo sa atin at pasalamatan sa pagbabagong-buhay ang dakilang sakripisyo ni Kristo.  At mapapasa-atin din ang pagmamahal at kaharian ni Kristo: Ang HARI ng PAG-BIG!

 

 

         Father Liño Nicasio SVD