Print Version    Email to Friend
Laging handa!

Sa unang Linggo ng Adbiyento tayo’y pinaalalahan sa pamamagitan ng ating mga pagbasa na maghanda sa pagdating ng Panginoon. Hindi natin alam ang kanyang pagdating, kung anong oras o panahon. “Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paparito ang inyong Panginoon” (Mt. 24:42).

Paano ba magbantay o maghanda sa pagdating ng Panginoon? Ang paghahada natin ay hindi makalupa o pang-materyal na paghahanda, ang ating paghandaan ay ang ating espiritwal na buhay. Marami ang naghahanda sa pagsapit ng Pasko. Ang tanong ay, ano ba ang pinaghandaan nila? 

Kung ang ating paghahanda ay naka-pokus sa mga makalupang bagay, ito ay maling paghahanda sa Pagdating ni Hesus.

Naalala ba ninyo, noong si Hesus ay bumisita sa magkakapatid na Marta at Maria, si Marta ay naghahanda ng pagkain, habang si Maria ay nakikinig sa turo ni Hesus. Nagreklamo si Marta kay Hesus, dahil mag-isa lang s’ya sa kusina, baka maraming handa si Marta. Ano ang sinabi ni Hesus? “Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti, at ito’y hindi aalisin sa kanya” (Lc. 10:41-42).

Sa panahon ng Adbiyento nawa’y maghanda tayo sa mga bagay na makalangit. Dumalo tayo sa mga “recollection” ng ating simbahan, mag kumpisal, magpatawad sa kapwa, at magbasa ng Bibliya o espiritwal na babasin, ilan lang lamang ito na pwede natin gagawin sa paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon.

Ang ating paghahanda ay hindi lamang tuwing Adbiyento, ang paghahanda natin ay ating pamumuhay. Bahagi na sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos na sundin ang Kanyang mga banal na utos at paglilingkod sa kapwa. 

Ibig sabihin habang tayo’y nabubuhay sa mundong ito, lagi tayong handa sa Pagdating ng Panginoon.

May mga panahon o pagkakataon na nasayang natin. Mga panahon na pwede tayong makipagbati sa kaaway natin, mga pagkakataong pwede tayo magpatawad. H’wag nating sayangin ang mga oras o panahon, dahil may mga pagkakataon na, hindi na maibabalik. Huwag mong hayaan na maghari sa buhay mo ang “pride” o labis na pagpapahalaga sa sarili. Minsan bigyan natin ng halaga ang ibang tao, dahil ito ang magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan at kapayapaan.

Maging alisto tayo sa pagtupad sa utos ng Diyos, at laging handa sa paglilingkod sa ating kapwa.

 

 

      Father Jay Flandez SVD