Print Version    Email to Friend
Tuloy po kayo

Ang salitang “tuloy po kayo” ay tila bagang pang-karaniwan na sa atin.  Hindi natin pinipili ang mga taong ating tinatanggap sa ating tahanan. Para sa atin, ang isang taong kumakatok sa ating pintuan ay marapat lamang na patuluyin.  

Ano pa kaya kung ang magiging panauhin natin ay isang pamoso o mahalagang tao. Lalo pa sigurong tayo ay maghahanda. 

Maglilinis tayo ng ating mga bahay at higit sa lahat ay mag-hahanda tayo ng makakain at maiinom.  

Sino nga ba ang may gustong abutan tayo ng isang panauhin na hindi handa? Anong mukha ang ating ihaharap kung sakaling tayo ay mabigla?

Ang Panginoon ay darating. Yan ang kahulugan ng Adbyento. Sa paanong paraan tayo tinuturuan ng ebanghelyo sa ating paghahanda sa pagdating ng Panginoon?

Una ay hinihiling sa atin na magsisi tayo sa ating mga kasalanan at mag balik-loob sa Diyos. Ito ang sinsasabi ni San Juan Bautista sa atin sa ebanghelyo ngayong Linggo. “Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan sapagkat narito na ang kaharian ng Diyos.”  

Sa ganitong paraan ay mababatid natin na mahalaga ang pagha-handang spiritual sa pagdating ng Panginoon. Marami nga naman sa atin ay mas pinagtutuunan ang materyal na paghahanda sa pag-dating ng Panginoon. 

Marahil ay bahagi na ito ng ating tradisyon, na sa pagsapit ng pagdating ni Hesus ay kaaakibat ang pagpapasaya ng iba. 

Hindi man ito masama subalit  huwag naman sanang matuon lamang ang ating pansin sa  mga regalong kalimitan ay sandaling saya lamang ang naiidulot. Pagtuunan din nawa natin ang paghahanda sa ating mga sarili.  Balutin natin ang ating mga puso ng pag-ibig at pananampalataya at gayun din ay palamutian ito ng mga bagay na nakalulugod sa Diyos katulad ng pagdarasal at pagsisi.   

Sa pamamgitan nito ay aabutan ng Panginoon ang ating mga puso, ang kanyang tahanan, na handa at malinis sa kanyang pagdating.

Pangalawa, kilalanin natin si Hesus. Sinabi ni San Juan na ang darating ay mag bibinyag sa atin sa pamamagitan ng apoy at ng Epiritu Santo.

“Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang daya-mi. Titipunin niya sa kamalig ang mga trigo, ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy na di mamatay kailanman.“  

Si Hesus ay darating na isang Hukom.  At hahatulan niya ang bawat isa sa atin.  Sa pag papadala kay San Juan ay ninanais ng Diyos na tayo ay bigyan ng babala ng sa gayon ay tayo ay mapabilang sa mga “trigo” na kanyan ilalagay sa kanyang kamalig. Nanganga-hulugan na tayo ay mapapasama sa kaharian ng Diyos.

Nawa sa ganitong paraan ay sundin natin ang iniuutos sa atin ni Hesus nang sa gayon ay maging karapatdapat tayong mapabilang sa kanyang mga hinirang.

Mga kapatid, nawa ay tayo ay manatili sa Diyos.  Ihanda natin ang ating mga puso sa pagdating ni Hesus.  Linisin natin ang ating mga puso na sa halay ay puno at kilalanin natin na ang darating ay si Hesus.  

Siya ang manunubos, ang Mesiyas ng Diyos.   Gamitin nating mabuti ang panahon ng Adbyento bilang panahon ng paghahanda. Tuloy po kayo Panginoong Hesus sa puso ng bawat isa.

 

 

      • Father Alfredo Rollon SVD