Print Version    Email to Friend
Hesus ikaw ang aming pag-asa!

Sa ating panahon ngayon maraming mga pangyayari na nakakasira ng loob. Mga problema ng ating lipunan, dito man sa Hongkong, sa Pilipinas at sa ibang bansa. 

Pag-ika’y nagbabasa ng pahayagan, o nanonood ng telebisyon ang mga balita ay nakakadismaya. Parang lahat ng balita ay “bad news”, walang “good news.”

Parang ba ang buhay natin walang katiyakan. Nababalot ng takot ang ating isipan at puso natin. Parang tayong naglalakad sa kadiliman.

Sa ating ebanghelyo sa ikatlong Linggo ng Adbiyento, ay nagpaalala sa atin, na si Hesus ang ating Pag-asa, si Hesus ang ating “Good News”.

Noong si Juan ay nangangaral at nagbibinyag sa ilog Jordan, maraming mga taong nagsisisi at tumalikod sa kanilang kasalanan at sumunod kay Juan.

Noong si Juan ay nabilanggo dahil sa hayagang pagtuligsa n’ya kay Herodes, maraming tagasunod ni Juan na nabigo at nawalang ng pag-asa.

Ang kanilang kabiguan ay napalitan ng pag-asa noong napatunayan na si Hesus na nga ang darating para iligtas ang mga makasalanan at magkamit ng buhay na walang hanggan. Totoong si Hesus ang ating Good News.

Sinabi ni Hesus sa mga alagad ni Juan, “Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita: nakakikita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita.

Mapalad ang mga taong hindi nagaalinlangan sa akin!” (Matthew. 11:4-6). Si Hesus ang ating pag-asa S’ya ang magbibigay liwanag sa buhay natin, S’ya ang ating manggagamot at magpapalaya sa ating mga kasalanan.

Makakamit natin ang ating minimithi kung hindi tayo mag-aalinlangan sa pagsunod kay Hesus. Dapat ang ating pananampalataya kay Hesus ay buo at walang duda o pag- alinlangan.

Si Hesus ang ating pag-asa para sa ating pagbabagong buhay. S’ya ang magbibigay sa atin ng lakas upang maranasan at makamtan natin ang tunay na buhay.

Kung ikaw ay may mabigat na suliranin o problema, lalapit ka kay Hesus. S’ya lamang ang ating masasahan.

Hindi ka N’ya bibiguin dahil ito ang pangako ng Diyos, na S’ya ang ating tagapaglitas. S’ya ang ating “Emmanuel”, ibig sabihin ay “kasama na natin ang Diyos.”

Kung kasama na natin ang Diyos, matatakot ka pa ba? Hindi na! S’ya na ang magiging protektor, gabay, at liwanag natin.

Nawa’y mamuhay na tayo sa liwanag, talikuran ang kasamaan at isabuhay ang kabutihan ng Diyos. Kapag si Hesus ay nasa puso natin, lahat ay magiging Good News dahil si Hesus ang ating pag-asa.

 

              Father Jay Flandez SVD