Print Version    Email to Friend
Ingat yaman

Haay, salamat at natapos din ang Pasko.”  Marahil ay iyan ang sambit ng marami sa atin dahil na rin sa sobrang pagod at pagiging abala tungkol sa pagdiriwang at pag ha-handa noong kapaskuhan.  Ilan nga bang regalo ang nabalot natin? Ilang Christmas party ang ating dinaluhan? 

Nakakapagod nga naman.  At ang ilan ay nais munang magpa-hinga at kalimutan ang mga nangyari.  Subalit may isang nila-lang na hindi nagpahinga, hindi napagod, at patuloy na pinagninilayan ang mga pangyayari noong naganap ang pagsilang ng Manunubos.  Ang taong iyan ay si Maria ang tagapag-ingat ng ating tanging yaman, si Hesus.

Sunud-sunod ang mga pang-yayari sa buhay ni Maria na ang karamihan dito ay hindi niya lubusang naintindihan sa una.  Nariyang siya ay nakatakdang ikasal kay Jose nang dumating ang balita ng anghel na siya ay mag dadalantao sa pamamagitan ng Espiritu Santo.  Sumunod pa rito ay ang pagdalaw niya sa kanyang pinsang si Elisabeth, na kina-lulugdan din ng Diyos at sa kabila ng kanyang katandaan ay magsisilang kay Juan Bautista.  

Nangyari rin na sa kabila ng kanyang pagbubuntis ay kailangan nilang tumugon sa isang pagpapatala, at kasabay nito ay ang kanyang pagluluwal kay Hesus sa isang hamak na sabsaban.  

At sa ebanghelyo ay dinalaw sila ng mga pastol na nagbigay pugay at sumamba sa  sanggol. Ano ang ginawa ni Maria sa mga pangyayaring ito sa kanyang buhay?

Sinabi sa ebanghelyo na “ Ang lahat ng ito ay kanyang iningatan sa kanyang puso.”  Si Maria ay naging “Ingat Yaman” ng ating pananampalataya.  Hindi nga ba at ganito ang isang tipikal na ina. Karaniwan na sa atin na pinag- tatanungan ang isang ina sa mga bagay na hindi natin makita, mga kailangan natin sa buhay, mga sagot sa ating katanungan, at higit sa lahat sa mga alaala noong tayo ay bata pa.  

Nariyang itago niya maging kaliit-liitang bagay na may kaugnayan sa ating buhay.  Higit sa lahat ay pahalagahan ang mga pangyayari sa ating buhay.  Ang ina ang unang masaya kapag ang anak ay magtatapos na sa pag-aaral, o di kaya ay may natamong karangalan sa school. 

Ang ina ang siyang lumuluha subalit nagpapahalaga sa araw ng kasal na kanyang anak, o di kaya naman ay kapag dumating na ang panahon na kailangan na ng isang anak na magsarili at lumayo.  Ang lahat ng alaala ay itinatago ng isang ina sa kanyang puso.  Naging ganito ang buhay ni Maria.  

Kaya nga  halina at tayo ay lumapit sa Ingat Yaman ng ating pananampalataya, si Maria.  Siya ang higit na nakakaalam ng mga pangyayari sa buhay ng kanyang anak na atin namang Panginoon.  Bawat ligaya at lumbay sa yugto ng kanyang buhay ay nakaugnay kay Kristo.  Siya rin ay makapaglalapit sa atin kay Hesus. 

Siya ay kasama natin sa pagninilay sa mga pangyayari sa buhay ng ating Diyos.  Mayroon nga tayong kasabihan na “Mothers know best.” Totoo ang kasabihang ito kay Maria. Siya ang nagtipon ng mga alaala ng ating Manunubos.  Tularan natin siya na tumanggap, nagnilay, at nag-pahalaga sa mga pangyayari sa buhay ni Hesus.  Si Maria ang ating tunay na Ingat Yaman.

 

 

      • Father Alfredo Rollon SVD