Print Version    Email to Friend
Si Hesus sa mata ni Juan

Sa isang mahalagang pagtitipon, kapansin-pansin na piling-pili ang ginagamit na pananalita ng isang tagapagpakilala at sinisiguro niyang akma at tama ang nakalap niyang impormasyon tungkol sa ipinapakilalang panauhing pandangal. Kanyang aalamin ang pangalan, pinag-aralan, lugar na pinanggalingan at kung anu-ano pa, alang-alang sa tagapakinig. 

Kahiya-hiya nga naman kung may pagkakamali sa pagbigkas ng pangalan at ilang impormasyon. Sa ating ebanghelyo si Juan Bautista ay mistulang isang tagapagpakilala ng Panginoon. Sino si Hesus sa mata ni Juan.

“Hayan ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.” Ang mga katagang ito ni Juan ay naghahanda sa mga tao sa pagtanggap ng misyon ni Hesus (na nauwi sa kanyang pagkamatay sa krus). Batid natin na sa Judaismo ay iniaalay nila ang isang kordero sa altar ng Diyos. Ang dugo nito ay iwiniwisik sa altar at kadalasan ay nagpapahiwatig na ang mga tao ay nalinis na sa kanilang mga kasalanan (Lev 4-5). Si Hesus ay mistulang isang alay. Dito natin makikita na sa pamamagitan ng ating Panginoon, tayo ay nagkaroon ng pagkakataon na mapatawad sa ating mga kasalanan. 

Sa marami na hindi naka-kagamay ng mga gawi ng mga Hudyo ay maaring mahirap itong maunawaan. Subalit kung titingnan nating mabuti ay malaki ang kaugnayan ng katagang “Kordero ng Diyos” sa ating ipinagdiriwang na Eukaristiya. Si Hesus ang tunay ng alay sa Misa. At sa ating pag-alala sa kanyang sakripisyo ay itinuturing natin siyang kordero na nasa altar ng Diyos. Siya ang ating alay na tunay na kalugod-lugod sa Diyos Ama.

“Siya ay Anak ng Diyos.” Bukod sa pagiging kordero, tinukoy din ni Juan si Hesus bilang Anak ng Diyos. Hindi lamang si Juan ang nakababatid nito, ang pagiging Anak ng Diyos ay lumabas din sa apat ng ebanghelyo. Bagamat ginamit ang katagang ito sa Lumang Tipan sa pagtukoy sa ilang mga tao at sa liping Israel, itinuturing din na ang darating na Mesiyas ay Anak ng Diyos (2 Sam 7:11, Ps 2:7). 

Dito natin makikita ang ka-ugnayan ni Hesus sa Amang nasa langit. Si Hesus ay hindi lamang isang lingkod, isang kordero, o isang hinirang. Siya ay Anak ng Diyos.

Tayo man ay tinatawag din na tagapagpakilala ng Panginoon. Tinutulungan tayo ng mga taong nakasaksi sa buhay ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang pag- papatotoo. Isa si Juan Bautista na kailangan nating tularan. Nakita niya ang paglukob ng Espiritu ng Diyos sa ating Panginoong Hesus. 

Lubos din niya naunawaan na si Hesus ay Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Higit sa lahat, natanto niya na si Hesus ay Anak ng Diyos. Sa tinanggap nating binyag, nawa ay manatili sa atin ang apoy ng Espiritu na siyang nag- papaalab sa ating mga puso upang lubos na maunawaan at ipahayag ang mga katotohanang nabanggit tungkol sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Tayo man ay tutugon sa tanong na: Sino si Hesus sa iyong mata? 

Father Alfredo Rollon svd