Print Version    Email to Friend
Tawag para sa Kabanalan at Kaligtasan!

Sa paglalakad ni Hesus sa tabi ng Lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro, at ang kapatid niyang si Andres. Sila’y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, “Sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mamalakaya ng mga tao.” Noon di’y iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Hesus” (Mt. 4:18-20).

Tayong lahat ay tinawag ni Hesus para sa ating kaligtasan. Ang pagtawag ni Pedro at ni Andres ay tawag sa kanilang kabanalan at kaligtasan. Maluwag sa kalooban nina Pedro at Andres na iniwan ang kanilang mga lambat, o pamumuhay para sumunod kay Hesus. Dahil nakita at nalaman nila, na ang tunay na kayaman at kaligtasan ay ang pagsunod kay Hesus.

Sa ating Katesismo tinuturuan tayo na ang tawag ng Diyos ay hindi lamang sa pag-papari o maging relihiyoso. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos. Ang pag-aasawa ay tawag yan na Diyos. Tinatawag ang lalaki at babae para sa isang misyon na magsasama sila habang buhay at alagaan ang mga anak nabigay ng Diyos upang ang mga ito ay maging mabuting Kristiyano.

Ang buhay pag-aasawa ay isang misyon. Ito’y tawag ng Diyos para magtulungan ang bawat isa sa kanilang kabanalan. Dahil tinawag ng Diyos ang lalaki at babae na maging isa, dapat lamang na tumugon sila sa pamamagitan ng Sakramento ng Kasal. 

Bawat isa ay dapat malaman at naintindihan nila kung ano ang ibig ng sakramento ng Kasal. Ito ay isang pagtatalaga sa sarili para mamuhay ng kabanalan bilang sagot sa tawag ng Diyos.

Kung isang binata o dalaga ay nanatili sa kanyang kalagayan, ito ay tawag din ng Diyos. Maging malaya para may oras sa pag-mimisyon at pagtulong sa kapwa. May kabuluhan ang kalayaan kung ito ay ginagamit para pagtugon sa tawag ng Diyos. 

Araw-araw tayo ay tinawag ng Diyos para sa kanyang kaharian, at marahil tayo ay naka-pokus sa mga makasanlibutan na bagay at hindi natin pinakikinggan ang kanyang boses. 

Nawa’y matuto tayong makinig sa tawag ng Diyos para may pagbabago sa ating buhay. Buhay na puno ng kagalakan, kapayapaan at kabuluhan. Gusto natin na may “meaning” ang buhay natin. Dahil kung ang buhay ay walang direksyon, ang buhay natin ay walang kabuluhan.

Sabi ni San Agustin, “My heart is restless O God, until it finds rest in you.” Ibig sabihin ang tunay na katiyakan sa buhay natin ay ang pagsunod kay Kristo. Pagtugon sa tawag ng Diyos na mamuhay sa kabanalan.

Tandaan natin na ang ating misyon sa mundong ito ay sumunod kay Kristo para mamuhay ng banal. Bilang mga binyagan tayo ay tinawag ng Diyos upang maging saksi tayo sa buhay kabanalan.

       

 

       Father Jay Flandez SVD