Print Version    Email to Friend
Banal na utos ng Diyos ay pagpapahalaga sa buhay!

Ang sampung utos ng Diyos ay dapat nating sundin at tupdin. Ito ay isang kasunduan na nag-uugnay sa atin at sa Diyos.

Sa ating ebanghelyo sa Linggong ito, pinalalim ni Hesus ang kahulugan ng sampung utos. Sinabi sa pagbasa, “Narinig ninyo na noong una’y iniutos sa mga tao, “Huwag kang papatay; ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman.” 

Pero, sinabi ni Hesus, “Ngunit ngayo’y sinasabi ko sa inyo: ang mapoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman.” 

Pinalalim ni Hesus ang utos na ito. Na ang pagpatay ay hindi lamang sa katawan. Kung tayo'y napopoot sa isang tao, minura, inuusig natin s’ya, ito ay isang uri nang pagpatay.

Kung sinisira natin ang dangal ng isang tao, ito ay isang uri ng pagpatay. Wag nating hayaan na maghari ang poot at galit sa puso natin. Bagkus, sikapin nating magpatawad at makipagsundo sa kapwa natin para may buhay, kapayapaan at galak ang puso natin.

Gusto ng Diyos na ang ating ugnayan bilang mga anak niya ay magbibigay ng buhay. Our relationship with one another must be a life giving relationship.

Iwasan natin ang pagsira nang dangal ng ating mga kapatid. Iwasan natin ang mga tsismis dahil ito ay isang paninira sa ating kapwa.

“Narinig ninyo na noong una’y iniutos sa mga tao, ‘Huwag kang makikiapid.’ Ngunit sinasabi ko sa inyo: ang sinumang tumingin nang may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya’y nakiapid na siya sa babaing iyon.” Ang punto ni Hesus na dapat igalang natin ang tao. Wag natin tingnan ang isang tao bilang isang bagay. Ang tao ay kawangis ng Diyos. Dapat igalang natin ang bawat isa sa atin.

Ang paggalang ay isang pagpapakita na mahal natin ang ating kapwa. Hindi tayo namimili sa ating paggalang. May mga tao na pag-mayaman ang kanilang kaharap at kausap, sobra ang paggalang, pero kung mahirap lang para bang hindi binibigyan ng pansin. Tandaan natin na ang halaga ng tao ay wala sa kayaman. Mahalaga ang bawat tao dahil anak tayo ng Diyos.

“Narinig pa ninyo na noong una’y iniutos sa mga tao, ‘Huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon.’ Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Sabihin mo na lang na ‘Oo’ kung oo at ‘Hindi kung hindi; sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito.” Gusto ni Hesus na ang ating pangako sa kanya at sa kapwa ay tunay at totoo. Maging tapat tayo sa pangako natin sa isa’t isa.

Bilang mga alagad ni Hesus, atin nawang palalimin ang ating pagka-Kristiyano. Hindi lamang tayo sumunod sa literal ng Sampung utos bagkus ang pagsasabuhay sa tunay na diwa ng mga utos ng Diyos.

Ang pagsunod sa Banal na utos ng Diyos ay magbibigay sa ating ng tunay na buhay.

 

      • Father Jay Flandez SVD