Print Version    Email to Friend
Like father like children

Kasabihan na ito, “Like father, like son.” O kaya’y “Kung ano ang puno, siyang bunga.”  Ibig sabihin, nagmamana tayo ng mga ugali natin sa ating mga magulang. O kaya’y dapat na tumulad ang mga anak sa mga magulang: sa tamang pag-uugali, kilos at pakikitungo sa kapwa.  Ito ang buod ng panawagan ni Kristo sa ating lahat, “Kayo’y maging ganap, tulad ng inyong Ama sa langit.” Dapat daw matulad tayo sa ating butihin, mapagmahal at mapagpatawad na Diyos Ama.

Sa banal na ebanghelyo binibigyan tayo ni Hesus ng mga pamamaraan upang maging kahalintulad tayo ng Ama sa langit.  Una, huwag daw tayong maging marahas at mapaghiganti. 

“Narinig ninyo, ‘mata sa mata, ngipin sa ngipin.’ Huwag maghiganti. Nais ni Hesus na huwag tayong lumaban o tapatan ang karahasan ng iba.  Bagama’t hindi karahasan, may kakaibang istorya ng paghihiganti.  May nag-away na mag-asawa.  Dahil sa nais ng lalake na maghiganti sa asawa, nagtayo ito ng “tree house” sa harapan ng bahay nila at doon na namalagi.  At sa bawa’t nagtatanong, ang sabi niya’y lumalayo siya at hindi na niya matiis ang pagiging “nagger” o bungangera ng kanyang asawa.  

Sa harap ng ganitong pangitain, nagreklamo ang maybahay sa media dahil siya raw ay binibigyan ng kahihiyan ng kanyang naghihiganting asawa. Ang aral ni Hesus ay ganito: kung papatulan at gagantihan natin ang bawa’t di magandang ginagawa o sinasabi sa atin ng kapwa, ito’y di magwawakas. Bawa’t ganti ay aani ng panibagong gantihan hanggang sa tayo’y maubusan ng ngipin at mawalan ng mga mata.  Ang solusyon: magpatawad, at ng tayo’y mapatawad din ng Ama at mahalintulad sa Kanya. Bukod dito, huwag daw nating ipagkakait ang tulong sa kapwa, at dagdagan pa ang kabutihan bukod doon sa naipagkaloob na.

Pangalawa, binabago ni Kristo ang kasabihang, “Mahalin mo ang iyong kapwa at mamuhi sa kaaway.”  Nais ni Hesus na burahin na ang kategoryang “Kaaway ko,”  at pakitahan ng mabuti ang lahat, pati ang mga kaaway.  

Samakatuwid, sa halip na gantihan ang gumagawa sa atin ng masama, ipagdasal natin sila, ipasa-Diyos natin sila upang di tayo maging masama. Sa ganitong paraan, mapupuksa at mababawasan ang kasamaan sa mundo. May nagsabi: “The best revenge I can inflict on my enemies is to make them my friends.” 

Ang pinakamagandang ganti raw sa kaaway ay ang gawing siyang kaibigan.” Kung hindi natin ito gagawin, mauuwi ang lahat sa “ubusan ng lahi.” Napakagandang gawin ang isipan ng “God bless you!” ang sinumang nagmumura, umaalipusta o naninira sa atin.  Kinokontra nito ang masama at pinapalitan ng mabuti, at hindi pa tayo nagkakasala.

Pangatlo, nais ni Hesus na ang ating kabutihan at kagandahang-asal ay ating ipamalas sa lahat at kaninuman. Ang tunay ng challenge o pagsubok sa Kristiyano ay ang paggalang at pagmamahal sa lahat, kasama na dito ang mahirap mahalin, ang ayaw magmahal sa atin, ang mga galit at namumuhi sa atin. Pagkontra ito sa paglawak ng muhi at kasamaan, at pagtigil sa paikot-ikot na kasamaan. Sa ganitong pamamaraan tayo’y unti-unting mahahalintulad sa ating Diyos Ama sa langit.