Print Version    Email to Friend
Diyos ang bahala sa lahat

Parang employment contract ng OFW sa Hong Kong: isa lang ang pwede mong employer! Nasubukan mo na ba kung gaano kahirap sumunod sa maraming amo? Tulad ito ng sabi ni Kristo sa ebang-helyo ngayong Linggo, “Walang makapaglilingkod nang sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa…” (Mt.6:24) Kung di nga lang sana’y totoo ang sabi ng awit “Sana dalawa ang puso ko!” 

Dito masusubok ang maturity, tibay, at tapang ng character ng tao—kung marunong siyang pumili at mag-desisyon, at kayang panindigan ng tapat ang kanyang mga commitments. Siguro nga kasi kapag namangka ka sa dalawang ilog ay di ka aabot sa yung pupuntahan. Baka madudulas ka’t mahuhulog sa tubig na malalim na ikapapahamak mo at pati ng mga mahal mo. 

At ito ang pagpipilian mo: Kung ang buhay ay isang sugal, kanino ka tataya,  kanino ka magtitiwala—sa Diyos o sa salapi? Ang madalas mangyari sa atin, tulak ng bibig “tanging Diyos lamang,” kabig ng dibdib “Lord, your credit is good but we need cash!” At akala mo’y madadaya mo ang Diyos na gumawa ng utak mo at nananahan sa iyong puso’t espiritu?

Muli, kagaya ng ibang hamon ni Kristo, madali itong sabihin at isipin, ngunit mahirap tanggapin at isabuhay lalo na’t nahaharap ka na sa dilemma. Nauunawaan ito ni Kristo kaya ang payo niya, ipanatag ang isip at “huwag kayong mabagabag tungkol sa …kailangan ninyo sa buhay.” Ang taong marunong magtiwala ng ganap sa Diyos, dahil nasubukan na niyang minsan ang pagkalinga at tulong ng Diyos, ay nakararanas ng malaking ginhawa sa isip at kalooban. Tunay na nakakapagpalaya ang sumandal sa Diyos na para bang humihimlay ka sa mga palad ng Maykapal. Di ka niya pababayaan, dahil sabi Niya “higit kayong mahalaga kaysa sa anuman.” 

Pag-aalala at pag-aalinlangan, ano nga ba ang mapapala mo dito kundi puyat at sakit ng ulo. Baka lalo lang mapabilis ang buhay mo sa high blood at atake sa puso. Si Kristo na mismo ang nagsisiguro sa atin: “Huwag kayong mabalisa…alam ng inyong Amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito.” Sa Kanya lang tayo tatakbo, at huwag magsasawa sa pagdulog sa Diyos na pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay at biyaya.

Ibig sabihin ba nito na magtatamad-tamaran na tayo gayong Diyos naman ang bahala? Malinaw ang salitang ginamit ni Hesus sa ebanghelyo “Pagsumikapan ninyo!” Kailangan pa rin nating magsikap ayun sa ating magagawa at makakayanan. 

Dahil kadalasan ang pagpapala ng Diyos ay nagsisimula sa ating gawa. Gagabayan niya ang ating isip at pagdedesisyon sa tama at matuwid na landas. Palalaguin niya ang ating pinag-iipunan. Bibigyan Niya tayo ng panahon at mga pagkakataon. Darating ang mga taong sa atin ay tutulong. Minsan ang himala ay di natin nahahalata. Ngunit sa pananalig, dasal, at maayos na pag-gawa, ating makikita ang pagsagip ng Diyos ay laging nakahanda.

Sa lahat ng bagay Diyos nawa ang maghari sa atin at uunahin natin ang kanyang kalooban. Ang buhay ay tulungan: tulungan ang sarili, tutulungan ka ng Diyos, tumulong ka sa kapwa.

 

Chaplaincy for Filipinos SVD