Print Version    Email to Friend
Ang pagbabago ay misyon ng bawat Kristiyano!

Sa ikalawang Linggo ng kuwaresma pinaalalahan tayo ni Hesus na ang ating misyon bilang mga alagad niya ay maging instrumento sa pagbabago ng ating pamilya at lipunan. Si Hesus habang nananalangin ay nagbabagong anyo. Ang pangyayaring ito ay nagbibigay ng lakas at inspirasyon na harapin Niya ang kanyang misyon sa Herusalem, ang pagpapasakit para sa ating kaligtasan. Alam natin na pagkatapos nito si Hesus ay pupunta sa Herusalem para tupdin at sundin ang kalooban ng Ama, na iligtas ang sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit ang pagkamatay sa banal na krus.

Sa panahong ng kuwaresma tayong mga binyagan ay pina-alalahanan sa ating misyon ng pagbabago. Ang pagbabagong anyo ni Hesus ay isang hamon sa atin na tayo rin ay dapat magbago para sa ating kaligtasan. Ano ba ang dapat nating baguhin? Marami tayong babaguhin mga kapatid.

Una, kumustahin natin ang ating ugnayan o relasyon ni Hesus? Tunay ba at totoo ang ating ugnayan sa kanya? O baka naman hindi pa natin kilala si Hesus. Hindi natin makamtan ang pagbabago kung hindi natin tunay makilala si Hesus ang simula ng pagbabago. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kay Hesus. Mababasa natin sa bibliya ang mga taong nabago dahil sila’y lumapit at sumunod kay Hesus, dahil nakilala nila si Hesus. Mga kapatid kilalanin natin si Hesus, S’ya ang tutulong sa ating pagbabago.

Ikalawa, sa panahon ng kuwaresma tayo ay pinaalalahan sa tatlong mahalagang gawain bilang mga binyagan; ang pag-aayuno (fasting or abstinence) panalangin (prayer) at kawang-gawa (alms-giving). Kung isasabuhay natin ito, sigurado akong may mababago sa ating sarili. Pagbabago tungo sa kabanalan. Hindi lamang tayo magbago sa ating panglabas na anyo, dapat may magbago din sa ating espiritwal na pamumuhay. Ito ang mahalaga sa ating pagbabago. Pagbabago para sundin ang kalooban ng ating Amang nasa langit.

Gusto natin na mabago ang ating lipunan. Maraming gusto na may pagbabago sa ating bayan. Kung ang pagbabago ay hindi nagmula sa Diyos hindi tayo magtagumpay sa ating hinangad. Kung gusto natin ng pagbabago sundin natin si Hesus ang simula at nagbibigay nang tunay na pagbabago.

Nawa’y sa panahon ng kuwaresma sikapin natin na sa pamamagitan ng ating panalangin, kawang-gawa at pag-aayuno may pagbabago sa ating sarili at sa ating bayan.

 

     • Father Alfredo Rollon SVD