Print Version    Email to Friend
Gabay

Katulad ng lupang tigang walang tubig ako’y nauuhaw. O Diyos hangad kitang tunay, sa iyo ako ay nauuhaw... Ang kaluluwa ko’y nauuhaw sa iyo Panginoon ko... Ang mga katagang ito ay mula sa isang awitin na nagpapahiwatig ng pagkauhaw ng isang tao sa Panginoon.

Sa ating buhay ay may mga sandaling tayo man ay nauuhaw.   Tubig ang kaagad nating naiisip.  Sa unang pagbasa ay nauhaw din ang mga Israelita. Humingi sila ng tubig kay Moises. Nang humingi si Moises ng saklolo mula sa Diyos, ang tugon nito ay, “paluin mo ang bato (sa Horeb) at bubukal ang tubig mula rito na siyang iinumin ng mga tao” (Exodo 17:6).

Ang  ebanghelyo ngayong Linggo ay tungkol din sa pagkauhaw. Ito ay naganap sa Balon ni Jacob. Nagsimula ang lahat sa paghingi ni Hesus ng tubig mula sa babaeng Samaritano. Subalit sa huli ay siya pa ang nagbigay nito.  Ano ang tubig na tinutukoy ng Panginoon at paano nito nabago ang buhay ng babaeng Samaritano?

Ito ay tubig ng Kaluluwa. Batid ng Panginoon ang buhay ng babaeng Samaritano. Siya ay mistulang tubig na pumapatid sa uhaw ng mga lalaki sa kanyang buhay. Maaring ang babae ay  ganoon din. Uhaw sa pagmamahal, sa pagkalinga ng isang tao na magbibigay sa kanya ng kaligayahan.  

Subalit hindi siya nagtagumpay sapagkat nanatili pa rin siyang naghahanap. Ang tubig na tinutukoy ni Hesus ay ang tubig ng buhay; ang banal na Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos ang tubig ng kaluluwa. Na kung atin itong iinumin, kailan man ay hindi na tayo mauuhaw. Hanggat hindi natin pinupunan ng Espiritu ng Diyos ang ating buhay, mananatili tayong mga uhaw, mistula tayong mga sisidlan na muli’t-muli ay natutuyuan at maghahanap ng tubig na pupuno sa atin.

Ang tubig na ito ay para sa lahat. Ang babae sa ebanghelyo ay kumakatawan sa iba’t-ibang lipi. Ayon sa kasaysayan ay hindi maganda ang ugnayan ng mga Hudyo at Samaritano. Kaya nga nagulat ang mga disipulo ni Hesus ng makita nilang kausap niya ang babae. 

Ang pag aalok na ginawa ni Hesus sa babae ay nagpapahiwatig lamang na ang kaligtasan ng Diyos ay para sa lahat. Tayo man ay kasali din sa  iinom ng tubig ng buhay.  

Ang tubig na ito ay dapat ipamahagi. Ang babaeng Samaritano ay nagpatotoo sa kanyang karanasan.  Ibinahagi niya sa ibang tao ang kabutihan ng Diyos. 

Ang buhay niya ay hindi na katulad ng dati.  Binago na siya ng Diyos. 

Isa siyang makasalanan na nabigyan ng pag-asa at pagkakataon upang ituwid ang kanyang kamalian. Nangyari ang lahat ng ito sapagkat tinanggap niya ang tubig ng buhay na inialok ng Panginoon. At nais niyang mabatid ito ng lahat.

Nauuhaw ba ang iyong kaluluwa? Naghahanap ka ba ng pamatid-uhaw? Lumapit ka sa ating Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, ang tubig ng buhay, mapapawi niya ang iyong uhaw at pupunuin ang iyong sisidlan. Ipamahagi mo ito sa iba upang sa gayon ang tubig ng ating Panginoon ang kanilang maging pamatid uhaw.

     

 

   • Father Alfredo Rollon SVD