Print Version    Email to Friend
Hesus liwanag ng ating buhay

Maraming mga tao na “nabubulag” dahil sa kasalanan. Ibig ko pong sabihin sa pagkabulag nila, ay spiritwal na pagkabulag. May mga mata pero bulag sa katotohan at bulag sa wastong pamumuhay.

At bakit sila nabubulag? Sa tingin ko, dahil ayaw nila sumunod sa tunay na liwanag na si Hesu Kristo. Kung walang Diyos sa buhay natin, wala din ang liwanag sa atin. Bulag tayo sa pagmamahal at malasakit sa ating kapwa.

Sa ating ebanghelyo sa Linggong ito pinagaling ni Hesus ang isang bulag sa araw ng pamamahinga.

Para sa mga Hudeo ang araw ng pamamahinga ay mahalaga at sagrado. Galit ang mga Pariseo kay Hesus, sabi pa nila; “Hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinangingilin ang Araw ng Pamamahinga.” 

Maganda na nga ang ginawa ni Hesus dahil pinagaling niya ang bulag, pero kritisismo parin ang natanggap Niya.

May mga tao na ganon, maski maganda na ang ginawa natin para sa ating kapwa o komunidad, hindi pa rin nila matatanggap ang kabutihan na ginawa natin. Isang dahilan ang “pagka-inggit”. 

Kung ang inggit ay naghahari sa puso natin, tayo ay nabubulag sa katotohanan. Nawa’y sa panahon ng kuwarisma magpakumbaba tayo sa Diyos at humingi ng grasya para ang liwanag ni Hesus ang maghahari sa buhay natin. Mahirap mabuhay sa kadiliman, mahirap mabuhay na puno ng inggit at galit.

Noong napagaling na ang bulag siya’y sumunod kay Hesus, Siya’y naging saksi na si Hesus ang ating tunay na liwanag. 

Sinabi ng bulag kay Hesus, “Sumasampalataya po ako, Panginoon!” Siya’y nana-
nampalataya dahil nakita niya ang katotohanan na si Hesus ang ating tagapagligtas. Ang liwanag na dala ni Hesus ang magpapalalim sa ating pananampalataya.

May isang kababayan natin na nagbahagi sa kanyang buhay. Noong dumating siya sa Hongkong hindi madali ang kanyang buhay, mahirap pakisamahan ang kanyang mga amo at may panahon na sinisigawan pa siya pag may nakalimutan siya sa kanyang pagtatrabaho.

Imbis magtanim siya ng galit ang ginawa niya sinasama niya sa kanyang panalangin ang kanyang mga amo. Ilang buwan na lumilipas walang pagbabago ang pakikitungo ng kanyang mga amo. 

Tapos may natanggap pa siyang hinding magandang balita galing sa kanyang pamilya. 

Ang anak niya ay hindi na pumapasok sa paaralan. Gulong-gulo ang buhay niya pero nakikita ko sa kanya na punong-puno pa rin siya ng pag- asa. 

Sabi pa nga niya, “ganyan talaga ang buhay,” pero sabi niya may liwanag na naghihintay nito. May pag-asa. Alam ko malalampasan ko rin ito.

Mga kapatid, sa kabila ng ating mga problema at pagsubok sa buhay hindi tayo bibitaw kay Kristo, Siya ang ating liwanag at pag-asa.

 

 

        Father Jay Flandez SVD