Print Version    Email to Friend
Ang kaibigan ni Hesus

Kaibigan ni Hesus si Lazaro gayun din ang kanyang kapatid na si Marta at Maria.  Makailang ulit na nabanggit sa Ebanghelyo na ang Panginoon ay dumalaw sa bahay ng magkakapatid upang makisilong, mamahinga, kumain at makipaghuntahan.  Di man sinukat ay nakalalamang na maraming panahon ang ginugol ni Kristo sa buhay ng tatlog magkakapatid na ito.  Hanggang sa isang araw ay namatay si Lazaro. Sulyapan natin ang pagkakaibigang ito.

Minamahal ni Hesus ang kanyang kaibigan. Matutunghayan natin ang ugnayan na namamagitan sa gitna ng ating Panginoong Hesus at ng tatlong magkakapatid na sina Marta, Maria, at Lazaro. Sabi sa Ebanghelyo: “Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit” (Juan 11:3). Patungkol ito kay Lazaro na noong panahong tanggapin ni Hesus ang balita, ay may sakit pa lamang.  Dugtong pa sa nasabing ebanghelyo: “Mahal ni Hesus ang magkakapatid na Marta, Maria, at Lazaro” (Juan 11:5).  Hindi lahat na may kaugnayan kay Hesus ay isinasalarawan ng ganito.  

Subalit batid natin na ang paanyaya ni Hesus na tayo ay kanyang maging kaibigan ay laging bukas. Sa Juan 15 ay mababasa natin na kung paanong ang mga tagasunod niya ay itinuring niyang kanyang mga kaibigan kung sila ay susunod sa kanyang ipinag-uutos (v14).  Nais mo bang maging kaibigan ni Hesus? Handa ka bang gawin ang kanyang ipinag-uutos?

Tinatangisan ni Hesus ang kanyang kaibigan. Kagulat-gulat nang mabalitaan ni Hesus na pumanaw na ang kanyang kabigan at siya ay tumangis. Ang pagtangis na kadalasan ay pagpapahayag ng dalamhati ay maituturing ring isang pagpapatunay ng pagmamahal. Maging ang mga naging saksi sa yugtong ito ng buhay ng Panginoon ay nagsabing tunay nga niyang minamahal si Lazaro.

Kung sumapit kaya ang sandali ng ating pagpanaw, tutulo din kaya ang luha ng ating Panginoon? Tayo ba ay nag alay ng panahon upang maging mga tunay na kaibigan ni Kristo?  
Binuhay ni Hesus ang kanyang kaibigan. Muling binuhay ng Panginoon si Lazaro.  “Lazaro, lumabas ka!”(v43). at lumabas nga si Lazaro mula sa kanyang libingan. Ang yugtong ito ay patunay lamang ng kapangyarihan ng Panginoon na bumuhay sa isang patay. Ang pagkabuhay na ito ang ating magiging hantungan kung patuloy tayong susunod kay Hesus. Bawat isa sa atin ay “Lazaro” na kanyang tatawagin sa huling araw. 

Sa Juan 3:16 sinasabi ang tungkol sa pagsusugo kay Jesus upang ang sumampalataya sa kanya ay magkamit ng buhay na walang hanggan.  Patuloy tayong sumampalataya kay Hesus, na siyang bumuhay kay  Lazaro at bubuhay sa ating lahat.  

Habang patuloy nating ginugunita ang paghihirap at pagkamatay ni Hesus, nawa ay maging gabay natin ito nang sa gayon ay mabunyi at makahulugan nating ipagdiwang ang kanyang pagdatal sa buhay na walang hanggan.  At lagi nating mithiin ang iniaalay na buhay ni Hesus para sa atin nang sa gayon, sa huling araw, tayong lahat ay kanyang makapiling. Munting dalangin nati’y “Panginoon sana ako rin ay iyong maging kaibigan, lubos ang paniniwala, at magkamit ng buhay na walang hanggan.” Amen.

● Father Alfredo Rollon SVD