Print Version    Email to Friend
Lakad para sa kabanalan!

Sa ikatlong Linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Hesus ipinaalala sa atin ang kahalagahan ng Salita ng Diyos at Banal na Misa.

Sa ating ebanghelyo may dalawang alagad ni Hesus na naglalakad papuntang Emaus. Sila’y bigong bigo dahil inaasahan nila na si Hesus ang magligtas sa kanila sa mga kamay ng mga mapang-api na Romano. Bigong-bigo, dahil si Hesus ang kanilang inaasahang magligtas sa kanila ay pinako sa krus at namatay.

At sa kanilang paglalakad pauwi sa kanilang bayan, sinasamahan sila ni Hesus at pinaliwanag niya ang banal na kasulatan. Si Hesus ang katuparan at kaganapan sa lumang tipan. Si Hesus ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang mesiyas na magliligtas sa atin sa mga kasalanan.

Nawa’y meron tayong panahon sa salita ng Diyos. Maglaan tayo ng oras para magbasa sa banal na aklat at magnilay para mapalalim natin ang ating pagkakilala ni Hesus. Ito ay magandang pamamaraan para sa buhay na kabanalan. Tulad ng mga alagad ni Hesus, sa kabila ng kabiguan sila ay nakikinig sa paliwanag niya tungkol sa banal na aklat. At hindi lang sila nakikinig, tinatanggap din nila ang tinapay ng buhay.

Noong malapit na magdilim ang dawalang alagad ni Hesus ay nag-anyaya sa kanya na samahan sila sa kanilang hapunan. Habang sila’y kumakain kinuha ni Hesus ang tinapay at nagpapasalamat at nabuksan ang mga mata ng kanyang mga alagad. Nakilala nila si Hesus. Si Hesus pala ang kanilang kasama habang sila’y naglalakad papuntang Emaus. Doon sa Eukaristiya, nabuksan ang kanilang mga mata at puso sa katotohanan na sa kabila ng kabiguan sila’y sinasamahan ni Hesus ang ating tunay na pag-asa.

Mga kapatid, si Hesus ay pumarito sa mundong ito para tayo’y iligtas sa ating mga kasalanan. Sinasamahan tayo palagi ni Hesus. Sa ating mga kabiguan sa buhay sinasamahan tayo ni Hesus para hindi tayo mawawala sa ating landas. Si Hesus ang muling pagkabuhay ang magbibigay sa atin ng liwanag kung tayo ay naguguluhan, Siya ang magbibigay sa ating pag-asa kung tayo ay nabibigo sa buhay. Si Hesus ang mag aakay sa atin para patuloy tayo mamuhay para sa kabanalan.

Tandaan natin ang kahalagahan ng Salita ng Diyos at Banal na Misa, naway tulad ng mga alagad ni Hesus mabuksan din ang ating mga puso para patuloy tayo sa ating buhay kabanalan at sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita. 

Father Jay Flandez SVD