Print Version    Email to Friend
Si Kristo: ang daan, ang katotohanan at ang buhay

Napakahirap ang mabalisa at maguluhan ng isip.  Di nalalayo ang panghihina ng pananampalataya, ng loob at kalusugan.  Kaya naman nakakatuwa at nakagiginhawa ng kalooban ang pahayag ni Jesus sa ebanghelyo: “Huwag ninyong hayaang maguluhan ang inyong puso.  Manalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin.”  Saang mga bagay tayo dapat manalig kay Kristo?
 
Una, may napakagandang hinaharap tayo sa buhay na walang hanggan sa langit.  Wika ni Hesus: “Ako’y yayao upang maghanda ng matutuluyan ninyo sa bahay ng aking Ama.” Minsan naanyayahan akong mag-bless ng isang bagong patayong “mansion” o malaking bahay ng isang kababayang OFW.  Ang tahanang ito marahil ay mas malaki pa sa bahay ng kanyang amo sa ibang bansa. Maraming mga silid, magaganda ang mga furniture, at may malawak na hardin.  Sabi ng OFW na ito, “Father, salamat sa Diyos at nakapagpatayo ako ng bahay. Pagdating ng araw, pagkatapos ng trabaho ko abroad ay may mauuwian akong sariling bahay.” Subali’t ang sa Panginoon naman, ang inihahanda niya para sa atin ay mga “mansion” sa kabilang buhay; ang mga ito’y pang-walang hanggang tahanan natin. Darating ang araw na ihahatid niya tayo sa naghihintay na butihing Diyos Ama sa langit. Harinawang sa bunga ng ating pananalig kay Hesus, marating natin ang mga tahanang  inihanda niya para sa atin.  
 
Pangalawa, sa ating naguguluhan sa takbo ng buhay, wika ni Hesus,  “Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay.” Kung minsan, “nai-inggit” tayo sa mga taong may kaya sa buhay. Karaniwan, may mga “advisers” o tagapayo sila: financial advisers, legal advisers, business advisers at iba pa.  Sa ating buhay, si Kristo mismo ang ating “Greatest Adviser.” Siya ang ating Daan: kung susunod tayo sa Kanya, di tayo maliligaw ng landas.  Siya ang ating Katotohanan: sa pamamagitan ng Espiritung Banal, ng Salita ng Diyos at ng mga  turo ng Banal na Simbahan matatagpuan natin ang katotohanan. Siya ang ating Buhay: ang kanyang mga halimbawa at salita ay gabay sa pamumuhay. 
 
Pangatlo, ang kumilala kay Kristo Hesus ay pagkilala na rin sa Ama.  Wika niya, “Ang sino mang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama ... Ako ay sumasa-Ama, at ang Ama ay sumasa-Akin.”  Marahil ay di natin lubusang mauunawaan ang mga salitang ito.  Sapat na ang manalig na si Kristo ang “image” o “wangis” ng Ama.  Huwag nating kalimutan na si Kristo ay ang Diyos na naging tao. At si Hesus mismo ang daan patungo sa Amang mapagmahal. Sa katunayan siya ang maghahatid sa atin sa Amang lumikha sa bawa’t isa sa atin.
 
Sa buhay na ito na puno ng mga pagsubok at mga suliranin, huwag tayong mawalan ng pag-asa.  Pagtibayin nating ang ating pananalig sa Diyos. Ika nga, dapat kapit-tuko tayong lagi kay Kristo Hesus.  Huwag lumayo sa Kanya; huwag lumimot sa Kanya, bagkus dapat lagi Siyang nasa harapan natin. Kung ganito, di tayo mababalisa o maguguluhan o maliligaw ng landas, sapagka’t Siya ang ating Daan, ang ating Katotohanan at ang ating Buhay.
 
• Father Lino Nicasio SVD