Print Version    Email to Friend
Misyon!

Sa Linggong ito ipinagdiriwang natin ang pag-akyat ni Hesus sa langit o Ascension Sunday.Tapos na ang misyon ni Hesus na samahan at gabayan tayo sa ating paglalakbay sa mundong ito at iligtas tayo sa kamatayan.
 
Ang muling pagkabuhay ni Hesus ay nagpapatunay na Siya ang ating mesiyas na magbibigay ng buhay na walang hanggang.
 
Si Hesus ay may kapangyarihan sa lahat. Sa ating ebanghelyo sinabi ni Hesus, “Ipinagkaloob sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya magsihayo kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa, binyagan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at ituro ninyo sa kanila na ganapin ang lahat ng iniutos ko sa inyo.”
 
Bago umakyat si Hesus sa langit binigyan Niya ng misyon ang kanyang mga alagad, na humayo sa buong mundo para ipalaganap ang mabuting balita ni Hesu-Kristo at ang kaharian ng Diyos.
 
Ito ay nagpaualaala sa atin na ang ating binyag ay hindi lamang tayo ay naging bahagi ng Simbahan, bagkus ang binyag ay nagpaalaala sa atin ng tayong mga binyagan ay may tungkulin na makilahok sa pagmimisyon ng ating Simbahan.
 
Tayong mga binyagan ay misyonero din tayo.
 
Hindi maging kompleto ang ating binyag kung hindi tayo sumunod sa utos ni Hesus na maging misyonero.
 
Sa ating pagmimisyon hindi tayo pababayaan ni Hesus. Sabi ni Hesus; “Tandaan ninyo na ako ay sumasainyo sa lahat ng araw hanggang sa wakas ng sandaigdigan.” Hindi tayo iiwanan ng Diyos sa ating pagmimisyon.
 
Isa sa mga gawain o apostolate ng Chaplaincy ay ang pagbibisita sa mga kapatid natin na nakatambay sa may Post Office area, sa may City Hall area o sa mga tulay o sa may pier area.
 
May mga grupo na kababayan natin na malugod kaming tinatanggap sa aming pagmimisyon. 
 
Nagdadasal kami ng banal na rosaryo at nagbabahagi sa mabuting balita ng Panginoon. May mga grupo naman na hindi kami tinatanggap. Para ba, ang presensya namin ay hadlang o disturbo sa kanilang araw o gawain. 
 
May mga kasamahan namin na nanghina ng loob dahil hindi kami tinanggap. Sabi ko sa kanila ito ang pagmimisyon, may mga taong tumatanggap sa atin at may hindi.
 
Pero tandaan natin ito, ‘hindi tayo pababayaan ng Diyos dahil ang gawaing ito ay sa Diyos hindi sa atin.’
 
Ang tunay na pagmimisyon ay hindi lamang kung gaano naging matagumpay ang ating gawain kundi kung paano tayo naging tapat sa pangako ng ating binyag na tayo ay maging tunay na alagad ni Hesu-Kristo.
 
● Father Jay Flandez SVD