Print Version    Email to Friend
Banal na pag-ibig!

 

Sa Linggong ito ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng banal na santatlo o Trinity Sunday. Ito ay nagpaalaala sa atin na ang ating Diyos ay Ama, Anak at Espiritu Santo.
 
Sa nakalipas na Linggo ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Pentekotes, ang pagbaba ng Espiritu Santo, na nagbibigay sa atin ng tunay na kapayaan at nag-udyok sa atin na humayo at makilahok sa pagmimisyon ng ating Simbahan.
 
Sa ating ebanghelyo sinabi, “Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggang. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya.”
 
Si Hesus ay pumarito sa mundong ito para tayo'y iligtas sa kasal-anan. Ano mang mali at pagkakasala ang nagawa natin, kung tayo ay makikinig at sumunod kay Hesus, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggang.
 
Hindi kalooban ng ating Amang nasa langit na tayo ay mahiwalay sa kanya. Sa pamamagitan ni Hesus, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
 
Ganon ang pagmamahal ng Diyos sa atin, na handang ibigay ang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Ang dakilang pagmamahal ng Diyos, nawa’y magbigay ng inspirasyon sa atin para paglingkuran natin ang ating kapwa.
 
Ito ang mensahe ng Banal na Santatlo, na tayo ay magmamahalan sa kabila ng pagkakaiba natin. Sa kasalukuyan, ang ating bansa ay puno at nababalot ng takot. Pakinggan natin ang mensahe ni Hesus na magmahalan at marunong tumanggap sa pagkakaiba natin.
 
Ang pag-galang sa kapwa ay isang pamamaraan na maipakita natin ang pagmamahal ng Diyos. 
 
Respect is a fundamental expression of love. Kung may pagmamahal sa puso, kung wala naman respeto sa kapwa hindi ito tunay at banal na pagmamahal. Ang banal na pagmamahal ay nakaugat sa pagmamahal ng Diyos.
 
Ang Banal na Santatlo, tatlong persona bagamat iisang Diyos. Mahirap intindihin at isipin pero totoo. Pag may banal na pagmamahal sa puso natin hindi imposible na makamit natin ang tunay na kapayapaan.
 
Mawawala ang takot sa puso natin at may kaayusan sa ating pamayanan. Ito ang dala ng banal na Santatlo, kapayapaan at kaayusan sa buhay natin.
 
Nawa’y ang banal na pagmamahal ng Banal na Diyos, Ama, Anak At Espiritu Santo, ay maghari nawa sa buhay natin.
 
● Father Jay Flandez SVD