Print Version    Email to Friend
Pagkaing nagbibigay-buhay

Malimit na napapabalita na  hindi maganda ang estado ng pangkabuhayan sa bansang Pilipinas.  Subalit kapansin pansin na anuman ang mangyari sa ekonomiya ay dinadagsa pa rin ng mga tao ang lugar na kung saan ay maaring makabili ng pagkain  maging ito man ay mamahaling restaurant, fast-food, turu-turo, o kariton na may pagkaing-tinda sa tabi ng daan.
 
Pagkain ang isang bagay na hindi maaaring mawala sa ating buhay. Para sa atin ang pagkain ay buhay.  Subalit ano nga bang pagkain ang tunay na mahalaga sa atin.  Tingnan natin ang sinasabi ng mga pagbasa ngayong Linggo.
 
Una, pinaalalahanan ni Moses ang mga tao kung paano silang pinalaya ng Diyos sa pagkaalipin at sa kanilang paglalakbay sa kalayaan ay binigyan sila ng pagkaing tinawag na manna at tubig.  Sa pamamagitan ng pagkain at inumin pangkatawan ay ipinamalas ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa kanyang hinirang na bayan. Gaano natin inaalala ang Diyos sa tuwing tayo ay dudulog sa hapag upang pagsaluhan ang anumang biyaya na kayang ibinigay?  Nagdarasal pa ba tayo at nagpapasalamat dahil sa mga biyayang ating natanggap.
 
Bilang isang pari, nakalulugod pa rin kapag mayroon akong nakikitang mga tao na nagdarasal at nagpapasalamat bago kumain.  Mga taong batid na ang pagkain ay tanda ng pag- mamahal ng Diyos.
 
Pangalawa sa pamamagitan ng Eukaristiya,  pinapaalala ni San Pablo na tayo ay iisang katawan bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay.  May isang pari kami na SVD na minsang dumalaw sa Hong Kong.  
 
Naimbitahan siya na magmisa sa St. Joseph Church sa Central. Pagbalik niya sa Pilipinas ay buong galak niyang ibinalita ang napakaraming kababayan natin na dumadalo sa pagmimisa. Sa ganitong paraan natin makikita na pinag-uugnay at pinag-iisa tayo ng katawan at dugo ni Kristo.  
 
At kung ating pagninilayan, matatanto natin na 24 oras na may nagdiriwang ng Eucaristiya sa buong mundo.  Tunay ngang tayo ay iisa, buklod-buklod dahil sa banal na Misa na kung saan tayo ay nakikibahagi sa katawan at dugo ng ating Panginoon.
 
Pangatlo, ang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus ay buhay para sa ating lahat.  “Ako ang pagkaing nagbibigay-buhay na bu-
maba mula sa langit” sambit ng ating Panginoon.  Tunay ngang marunong at mapag mahal ang Diyos.
 
Batid niya na hindi lamang tayo may laman, kundi tayo rin ay may mga kaluluwa na nagugutom, nauuhaw, at nangangailangan ng kabubusugan.  Kaya nga ibinigay niya sa atin si Hesus, ang ating tagapagligtas bilang siyang magi-ging pagkain ng ating kaluluwa.  Ang mga Hudyo ay nagtanong kung paanong kakanin ang laman at iinumin ang dugo ni Kristo.  
 
Ang katugunan ay ang Eukaristiya, ang Banal na Misa na itinatag ng ating Panginoon noong huling hapunan.  At tayo na kanyang mga alagad ang siyang nagpatuloy nito.  Sa pamamagitan ng pag oorden ng mga karapatdapat na mga pari na siyang namumuno sa bawat misa, ay ginaganap natin ang pagpapabanal sa pangkaraniwang tinapay at alak upang maging katawan at dugo ni Hesus na ating Panginoon.
 
Halina at makibahagi ng pagkaing nagbibigay-buhay mula sa ating Panginoon. Nawa ay pamalagiing mag laan ng panahon at ihanda ang mga sarili upang tanggapin ang pagkaing mula sa Diyos. Si Hesus ang pagkaing nagbibigay-buhay. 
 
● Father Alfredo Rollon SVD