Print Version    Email to Friend
Lapit kay Hesus!

 

Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo’y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin; ako’y maamo at mababang-loob, at makasusumpong kayo ng kapa-hingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo” (Matthew 11:28-30).
 
Sino ba ang nilalapitan mo pag ikaw ay balisang-balisa sa buhay? Ano ba ang ginagawa mo pag ikaw ay litong-lito sa iyong kalagayan? Si Hesus ay nag-anyaya sa atin na Siya ang ating lapitan, Siya ang ating puntahan kung tayo ay naguguluhan sa ating buhay. Sabi ni Hesus, “lumapit kayo sa akin...” Ang problema hindi natin Siya nilalapitan kung tayo’y naguguluhan sa ating buhay. 
 
Lalong magugulo ang buhay natin kung hindi tayo lalapit sa Kanya. Magtiwala tayo kay Hesus, Siya ang tutulong at gagabay sa atin kung tayo ay nahihirapan sa ating paglalakbay. 
 
Kung kasama natin ang Diyos, sigurado ako na sa kabila ng ating mga suliranin sa buhay, gagaan parin ang ating pamumuhay dahil sabi ni Hesus, “pagpapahingahin ko kayo.”
 
Sabi ni Hesus; “pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin...” Ang pamatok na sinasabi ni Hesus ang kanyang batas. Anong batas? Pagmamahal o "the law of love.” 
 
Kung ang pagmamahal ang nasa puso natin madaling isabuhay, at sundin ang alintuntunin ni Hesus. Sabi ni San Pablo; “love conquers all.” 
 
Kung may pag-ibig tayo tulad ng pag-ibig ni Hesus, kaya natin lahat para sa Diyos. 
 
Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang isang damdamin, ito ay pagtatalaga sa sarili para gawin ang kalooban ng Diyos. Ito ang dahilan bakit sinabi ni Hesus na, “mag-aral kayo sa akin.” Ang pag-ibig ng Diyos ay dapat pag-aralan dahil ito ay isang “commitment” o pagtatalaga sa sarili. 
 
Kung hindi natin pag-aralan ang batas ng Diyos, ito’y maging pabigat sa atin. 
 
Pero kung pinag-aralan natin ang batas ng Diyos at maintindihan, may kabuluhan ang pagsunod natin sa kanya dahil alam na natin ang batas ng Diyos. Ganon din sa trabaho natin, pag hindi natin alam ang isang bagay o pagtratrabaho ang hirap magtrabaho. 
 
Pero kung alam natin ang pamamaraan kung paano gagawin mas madali ang pagtratrabaho.
 
Paano natin pag-aralan ang batas ng Diyos? Kung meron tayong pagkakataon na sumali sa mga gawain ng ating simbahan, dumalo tayo para lumago ang ating pananampalataya at lalo nating maintindihan ang batas at salita ng Diyos.
 
Kung ikaw ay nabibigatan sa iyong buhay, o naguguluhan sa iyong paglalakbay, lapit ka kay Hesus, dahil sabi Niya; “Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo’y pagpapahingahin ko.”
 
● Father Jay Flandez SVD