Print Version    Email to Friend
Binhi ng buhay

Sa ating ebanghelyo sa Linggong ito, si Hesus ay nagbigay ng isang talinghaga tungkol sa isang magsasaka na naghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik may mga binhi na nahuhulog sa daanan, kabatuhan, at may nahuhulog sa dawagan at may nahuhulog din sa mabuting lupa. 
 
Ang binhi ay ang salita ng Diyos at ang iba’t ibang lupa ay sumisimbolo sa iba’t ibang tao kung paano nila tinanggap ang salita ng Diyos. 
 
Sa ebanghelyo nagbunga ang binhi na nahulog sa mabuting lupa. Gayun naman ang mga nahuhulog sa daan, sa batuhan, at sa dawagan ay hindi nagbunga bagkos ito’y namatay. 
 
Ang isang magsasaka bago niya taniman ng palay ang kanyang sakahan, ay dapat muna niyang linisan, alisin ang mga damo, araruhin ang lupa, patubigan at ihanda sa pagtatanim ng palay o paghahagis ng binhi. Hindi madali ang paghahanda bago ihagis yung binhi sa taniman. Maraming araw, oras at pawis ang kinakailangan bago ito maging handa. At ako’y sigurado na ang lupang ito kapag pinagtaniman ay magbubunga ng maraming butil.
 
Hindi madali maging isang tagasunod kay Kristo. Tayo rin ay dapat maging mabuting lupa. Paano ba tayo magiging isang mabuting lupa? 
 
Una, dapat tama ang daan na ating sinusundan. Ibig sabihin sundin natin ang pamamaraan ni Hesus, ang buhay ni Hesus.
 
Ikalawa, alisin ang mga bato sa buhay natin. Ibig sabihin tanggalin natin ang mga hadlang sa ating pagsunod kay Kristo. Halimbawa ang ating pagka inggitera, ang hindi pagpapatawad sa nagkasala sa atin, at lahat ng masama na sagabal sa ating pamumuhay bilang tunay na tagasunod ni Kristo. 
 
Ikatlo, alisin ang mga dawagan sa buhay natin. Ibig sabihin na dapat nakasentro tayo sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Sa pahanon ngayon maraming mga kagambalaan o distraksiyon sa ating pagsunod kay Kristo. Pag hindi tayo nakasentro sa buhay ni Kristo sigurado mawawala ang tunay na pamumuhay bilang Kristiyano.
 
Kailangan pagyamanin ang buhay natin, pero, hindi ito madali. Kailangan ito ng disiplina, tiyaga at pagpapakumbaba para makamtan natin ang tunay na buhay. Kung ang buhay natin ay parang mabuting lupa, ito ay magkakaroon ng bunga. At ano ba ang mga bunga sa mali-nis at maka-Diyos na pamumuhay? Kapayapaan, sagana sa buhay  at pagmamahal sa kapwa. 
 
Sikapin natin na pagyamanin ang ating buhay sa salita ng Diyos. Mabubuhay sa atin ang salita ng Diyos pag ito ay ating isasabuhay.
 
 
  ● Father Jay Flandez SVD