Print Version    Email to Friend
Bawal ang damo sa buhay ng Kristiyano!

Ang ebanghelyo sa Linggong ito ay tungkol sa katapusan ng panahon. Sa pagbabalik ni Hesus tayo ay haharap sa kanya bilang isang Hukom.
 
Sa ating pagbasa sinabi, “Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. 
 
Samantalang natutulog ang mga tao ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masamang damo sa pagitan ng mga trigo, at umalis.”
 
Ang kaaway ay may pagkakataon na maghasik ng masasamang damo dahil ang mga tao ay natutulog. Hindi nila alam na may mga kaaway  na sumisira sa kanilang pananim.
 
Ganon din sa ating buhay espiritwal, kung tayo ay spiritually sleeping, ibig sabihin na hindi na tayo nagdadasal, hindi na nagsisimba, tataniman ni Satanas ang ating puso ng mga masasamang hangarin, mga kasalanan. Wag nating hayaan na maghari ang masasama sa buhay natin.
 
Sabi ni San Lucas, “Kaya’t maging handa kayo sa lahat ng oras.
 
Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa Anak ng Tao. (Lc. 21:36). 
 
Ang panalangin ay isang paraan sa paghahanda para hindi magtagumpay si Satanas sa paghahasik ng masasama damo sa buhay natin.
 
Sinabi sa mga tauhan ng may-ari ng lupa, “Panginoon, hindi ba naghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Bakit kaya may masamang damo roon?
 
At sumagot siya sa kanila, ‘Isang kaaway ang gumawa nito.’ Ibig mo bang bunutin namin ang masamang damo? ang tanong ng mga utusan. ‘Huwag', aniya, ‘baka sa pagbunot ninyo ng masamang damo ay mapasama ang trigo.”
 
Bakit hinayaan ng may-ari na tumubo ang mga damo kasama ng mga trigo? Sa kontekstong ito, ipinakita ang kabaitan ng Diyos. 
 
Hihintayin ang anihan o ang paghuhukom. Sinabi sa ebanghelyo, “Pabayaan ninyong tumubo kapwa hanggang sa pag-aani, at sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga manggagapas: Tipunin muna ninyo ang masamang damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang igatong sa apoy; ang trigo naman ay iyong tipunin sa aking mga bangan.”
 
Habang tayo'y nabubuhay binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na magbago. Ang tunay na pagbabago ay ang pagbabalik loob sa Diyos.
 
Hayaan natin na ang Diyos ang maghari sa buhay natin. Siya ang ating pag-asa sa ating buhay. Kakapit tayo sa kanya dahil S’ya ang ating mangliligtas.
 
Ano ba ang masasamang damo? Kasalanan sa buhay mo na dapat mong alisin para maging malaya ka at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos.
 
Bawal ang masasamang damo sa buhay ng isang Kristiyano!
 
       ● Father Jay Flandez SVD