Print Version    Email to Friend
Tunay na yaman

Hindi pa uso ang bangko noong panahon ng ating Panginoong Hesukristo kaya naman sa panahon ng digmaan, karamihan na lang sa kanila ay ibinabaon ang kanilang kayamanan sa lupa. 
 
Ang ebanghelyo sa Linggong ito ay nag-aanyaya sa atin na tuklasin ang kaharian ng Diyos. Kagaya ng isang magsasakang nakatuklas ng kayamanan habang nag-araro sa bukid. Ang ginawa niya ay ibinaon uli ang kayamanan, umuwi siya at pinagbili niya ang kanyang ari-arian para lamang mabili ang lupaing yaon na may kayamanan. 
 
At ganoon din sa isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas. Nang makakakita siya ng napakahalagang perlas, kanya rin ipinagbili ang kanyang pag-aari upang mabili ang magagandang perlas. 
 
Ano ba ang punto ng ating ebanghelyo? Ang kaharian ng Diyos ang pinakamahalagang yaman sa ating buhay. Totoong may mga kayamanan tayo, nagtratrabaho tayo para may kaunting yaman. Pero ang makalupang kayamanan ay hindi magdadala sa atin ng tunay na kaligayahan. 
 
Papaano ko ba matutuklasan ang kaharian ng Diyos? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya matutuklasan nating ang kaharian ng Diyos. Ang ating pananampalataya ay ang ating tanging yaman. Atin itong palaguin at pagyamanin sa pamamagitan ng pagsasakripisyo para sa Diyos at sa kapwa, sa ating mga debosyon at panalangin. 
 
Ang taong tunay na nakatuklas ng kaharian ng Diyos ay handang magbigay ng kanyang buhay para lamang makamit ang tunay na kayamanan, ang kaharian ng Diyos. Ito’y ipinakita ng magsasaka at ng mangangalakal, sila’y handang-handang ipinagbili ang kanilang ari-arian para lamang sa natuklasang kayamanan. 
 
Sa ating Simbahan, maraming mga tao, mga santo, na handang ibigay ang kanilang buhay para sa pananampalataya, para sa kaharian ng Diyos. Kagaya ng unang Pilipino na santo na si San Lorenzo Ruiz, handang ibinigay ang buhay para sa pananampalataya kay Kristo ang tunay na kayamanan.
 
Gamitin natin ang makalupang kayamanan sa paghahanap ng tunay na yaman, ang kaharian ng Diyos.
 
● Father Jay Flandez SVD