Print Version    Email to Friend
Ang pagbabagong anyo ni Hesus

Maraming paraan upang baguhin ang kaanyuan ng isang tao. Mayroong nag iiba ang itsura dahil sa klase ng gupit o ayos ng buhok, suot na damit, make-up, pagtaba, pag-kulubot ng balat, pagpapaputi, o pagsailalim sa cosmetic surgery. Sa ganitong tema ng pagbabagong anyo tayo dinadala ng ating kapistahang ipinagdiriwang ngayong Linggo. 
 
Ito ay ang kapistahan ng Transfiguration o ang malimit na salin sa Tagalog na Pagbabagong-Anyo ng ating Panginoon. Dinala ni Hesus ang kanyang mga alagad sa bundok at doon niya ipinamalas ang kanyang pagbabagong anyo. 
 
Sa paglalarawan ni Mateo ay nagniningning na puting-puting walang kahalintulad si Hesus.
 
Nagdulot ang pangyayaring ito ng halong tuwa at mangha sa kanyang mga kasamang alagad.  Sama sama tayo ngayong magnilay sa yugtong ito ng buhay ng ating Panginoon.
 
Una, pagnilayan natin ang pagi-ging Diyos ni Hesus. Si Hesus ay dumating dito sa lupa sa kaanyuan ng isang tao.
 
Siya ay nakilala bilang anak ni Jose at ni Maria. Sa kanyang buhay ay sumunod siya sa yapak at gawain ni San Jose. Siya ay isang karpintero. 
 
Nang dumating ang tamang panahon ay sinimulan niya ang kanyang misyon at kanyang tinawag ang kanyang mga disipulo. 
 
Bagamat sa pagpapalaganap niya ng misyon ng kaligtasan, si Hesus ay nanatiling pangkaraniwan pagdating sa kanyang kaanyuan. 
 
Hanggang sa dumating ang araw na dinala niya sa bundok ang kanyang mga alagad at doon niya ipinamalas, sa pisikal na pamamaraan, ang kanyang pagiging Diyos.
 
Si Moses, na kumakatawan sa mga kautusan at si Elijah na kuma-katawan sa mga propeta ay nakitang kausap ni Hesus. 
 
Si Hesus ay pinaniniwalaang katuparan ng mga kautusan ganon din ng mga propeta.  Sa pagbabagong anyo ding ito ng ating Panginoon ay narinig ang tinig ng Ama na siyang sumisiguro na si Hesus nga ay tunay na anak ng Diyos. 
 
Para ating mga naniniwala na si Hesus ay tunay na tao at tunay na Diyos, ang yugtong ito ay nagsisilbing kumpirmasyon ng ating pinananampalatayanan. 
 
Maalis nawa, kung mayroon mang mga bahid ng pag aalinlangan at magdulot nawa ito ng pag-asa kung may pagkakataon na tayo ay nagdududa  at pinaghinhinaan ng pananampalataya.  
 
Pangalawa, pagnilayan natin ang pagharap sa buhay. Bagamat nakita ng mga apostol ang kaluwalhatian ni Hesus at nagtangkang kumbinsihin ang Paningoon na manatili sa bundok, muli silang pinaalalahanan ni Hesus na hindi pa dumarating ang ganap na panahon. Sila ay mayroon pang misyon na dapat gampanan. Sa ating buhay pananampalataya ay maaring ganito rin. 
 
May mga pagkakataon tayo na kung tawagin ay “spritual high” na nangyayari pangkaraniwan na kung may magaganda tayong karanasan tungkol sa pananampalataya.
 
Maaring dumalo tayo sa isang seminar, retreat, o mga gawaing pang sipiritual. Subalit kailangan nating bumalik sa katotohanan na patuloy ang pag-inog ng buhay.  
 
Si Hesus ay nagbagong anyo sa harap ng kanyang mga alagad.  Pa-lakasin at pasiglahin nawa ang ating pananampalataya na si Hesus ay tunay ngang anak ng Diyos. 
 
  ● Father Alfredo Rollon SVD