Print Version    Email to Friend
Pananampalatayang nagtitiwala kay Hesus!

May naniniwala kay Hesus, pero hindi natitiwala sa Kanya. Ano ang ibig kong sabihin? Maraming binyagan na sumusunod kay Hesus, sila’y nagdadasal, nagsisimba pero hindi sinasabuhay ang kanilang pananampalataya. 
 
Kung may mga problema sila’y pumupunta at sumasangguni sa mga paraan na hindi maka-Kristiyano. Walang tiwala sa Diyos!
 
Ating pagnilayan ang ebanghelyo sa Linggong ito. Ang tunay na pananampalataya ay patungo sa Diyos.
 
Ang Diyos ang naging sentro sa ating buhay bilang binyagan. Sinabi sa ating ebanghelyo, “Nang makita ng mga alagad na may lumakad sa dagat, sila ay natakot at inisip nilang iyon ay isang multo, at dahil sa takot ay napasigaw sila.
 
Ngunit agad nagsalita sa kanila si Jesus, “Lakasan ninyo ang loob; ako ito, huwag kayong matakot.”
 
Nararanasan natin sa ating buhay ang sari-saring bagyo sa buhay; problema sa pamilya, problema sa trabaho, problema sa komunidad, problema sa bayan at iba pa.
 
Sa ating pagharap ng ating problema si Hesus ang handang tutulong sa atin kung tayo ay tatawag sa kanya.
 
Huwag mong hayaan na ang multo sa buhay natin ang maghari, huwag mong hayaan ang takot ang babalot sa buhay natin.Lakasan mo ang iyong pananampalataya dahil hindi ka iiwanan ng Diyos.
 
Kung ang ating pananampalataya ay naka-sentro lamang sa Diyos, matatagumpayan natin ang lahat ng bagyo sa buhay natin. Magtiwala ka kay Hesus!
 
Ang pananamapalataya ay isang paglalakbay. Hindi ibig sabihin na nabinyagan ka na may matibay ka nang pananampalataya kaagad. 
 
Ang pananampalataya natin ay lalago at titibay kung sa ating pamumuhay sinasabuhay natin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Sa ating ebanghelyo sinabi; “Sumagot sa kanya si Pedro, “Panginoon, kung ikaw nga, utusan mo akong lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig.” 
 
“Halika,” ang sabi ni Hesus. At lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang lumapit kay Hesus.”
 
Magandang pagtatagpo ni Hesus at ni Pedro na naglalakad sa tubig. Parang si Pedro ay may kapangyarihan na rin.
 
Kung sa ating paglalakbay kasama ang Diyos, bibigyan tayo ng Diyos ng grasya upang malampasan natin ang ating mga takot sa buhay. Si Pedro ay binigyan ni Hesus ng kapangyarihan; siya ay ginawang unang Santo Papa ng ating Iglesia.
 
Ang ating pananampalataya ay may kaakibat na misyon. Hindi magiging buo o kumpleto ang ating pananampalataya kung hindi tayo makibahagi sa misyon ng ating Simbahan.
 
Kikilos ka para maghari ang kaharian ng Diyos sa ating buhay at sa ating pamamayanan.
 
Mga kapatid huwag kang bibitaw kay Hesus, Siya lamang ang ating tunay na tagapagligtas. Kung ikaw ay nanghihina dahil sa suliranin na hinaharap mo.
 
Tatawag ka lang kay Hesus ay ikaw ay tutulungan Niya dahil mahal ka ng Diyos. Magtiwala ka kay Hesus!
 
● Father Jay Flandez SVD