Print Version    Email to Friend
Pagwawasto sa nawawala ng landas!

Ang tunay na Kristiyanong pamumuhay ay hindi lamang sa pagtanggap, pag-intindi at pagmamahal sa mga kapatid natin sa pananampalataya, kundi, tayo bilang kabilang ng ating simbahan ay may responsibilidad sa bawat isa sa atin. 
 
Hindi maiwasan na ating pamumuhay, sa komunidad na may mga banggaan, hindi pagkakaintindihan. Ito ay bahagi sa ating pamumuhay.
 
Sinabi ni Hesus sa ating ebanghelyo, “Kung ang kapatid mo ay nagkasala sa iyo, pumaroon ka at pangusapan mo siya nang nag-iisa.” May mga kapatid tayo na pagnasaktan sa kanilang kaibigan o kasama sa kapatiran ay hindi diretsahan na sabihan yung kaibigan sa kanilang damdamin. 
 
Doon pa sa iba sabihin ang kanilang hinanakit. Paano malaman ng tao kung hindi mo siya sabihan sa iyong naramdaman. Kung tayo ay tunay at totoo sa ating pagka-Kristiyano maging mapagkumbaba ka na lapitan mo ang taong nagkasala sa iyo at sabihin mo ang naramdaman mo. Ngayon pag hindi sya nakinig, anong sabi ni Hesus?
 
“Kung hindi ka niya pakinggan, magsama ka pa ng isa o dalawa pa para ang lahat ng nangyari ay patotohanan sa pananalita ng dalawa o tatlong saksi.” Pag hindi pa rin nakinig isumbong mo sa Iglesia. 
 
Ang punto sa ating pagbasa ay; kung tayo ay sumusunod kay Hesus handa tayo na makinig sa pagwawasto ng iba sa pagkakamali natin. Lahat tayo ay may pagkakamali, may kahinaan. 
 
At magpakumbaba tayo sa pagwawasto ng iba sa ating pagkakamali. Kung may kaibigan kang nag-kokorek sa maling mong ugali, magpasalamat ka. Bakit? Dahil mahal ka niya at siya’y naniniwala na meron kang kakayahan na magbago at mapabuti pa ang buhay mo.
 
Pero kung walang nagkokorek sa buhay mo baka hindi ka mahal ng kaibigan mo. O, sa isip nila “wala ka ng pag-asa na magbago pa.” 
 
Para bang hinahayaan ka na lang sa buhay mo. Sa susunod na, pag may nag-kokorek sa mga kamalian mo magpasalamat ka.
 
Masakit man minsan pero ang katotohan ang magbibigay sa iyo ng tunay na kalayaan.
 
Ito ang Simbahan natin, natulong-tulong sa pagwawasto sa ating kamalian. Alam ng Diyos na mahina tayo, nagkasala tayo. Pero ang Diyos ay maawain at mapagmahal sa atin. Handa Niya tayong tanggapin kung tayo ay magpakumbaba at lumapit sa kanya sa pamamagitan ng sakramento ng kompisal.
 
Sinabi sa ating ebanghelyo, “...at kung ang Iglesia man ay di niya pa-kinggan, ipalagay mo siyang tulad ng hentil at publikano.” Kung hindi ka makinig sa Simbahan, ano pa ang dahilan na manatili ka sa kapatiran? 
 
Ang Simbahan ay isang samahan na nagkatipon- tipon para magtulungan sa pagbabago at mamuhay sa kabanalan. Si Hesus ang dahilan at lakas natin para iwasto natin ang ating pagkakamali.
 
● Father Jay Flandez SVD