Print Version    Email to Friend
Hindi pa huli kapatid!

Sa ating ebanghelyo sa Linggong ito ipinakita ni Hesus ang kanyang pagmamahal sa atin. Si Hesus ay pumarito sa mundong ito para tayo ay hanguin sa kasalanan at bigyan tayo ng tunay na kalayaan. Ang kaligtasan ay isang biyaya galing sa Diyos na ibinigay sa atin. Pero, kailangan din nating maki-pagtulungan sa kaligtasan ni Hesus. Ibig sabihin, kung gusto natin ng kaligtasan dapat handa tayong makilahok at tutulong sa gawain ni Hesus.
 
Sa ating pagbasa sinabi na, ang may-ari ng ubasan ay humahanap ng manggagawa. At dahil kai-langan na matapos kaagad ang trabaho, ang may-ari ng ubasan ay umupa ng maraming manggagawa. 
 
May iba nagsimula ng mas maaga, yung iba naman ay tanghali na nagtratrabaho, yung iba naman ay nagtratrabaho lamang ng isang oras. Siyempre yung nag-umpisa ng mas maaga, ay nakarami ng trabaho at sila yung mas napapagod.
 
Ang ibig sabihin ng talinghagang ito ay, may iba na bata pa lang, naglilingkod na sila sa simbahan. Baka sila ay nag-sisimula ng pagiging altar servers, yung iba naman ay sabihin natin nagsimula na naglingkod sa Diyos ng nagka-pamilya na sila, yung iba naman yung matanda na silang naglilingkod sa Diyos.
 
Pagkatapos ng kanilang trabaho inaasahan ng nauunang nag-tratrabaho na mas malaki ang kanilang matatanggap, dahil sila ang naunang naghirap. Pero ang natanggap nilang sahod ay pareho lamang sa nahuling nagtratrabaho. Parang hindi makatarungan. Bakit ganon!
 
Ang punto sa ating pagbasa ay, ang Diyos ay mapagbigay. Lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng panahon at pagkakataon para maglingkod sa kanya. At huwag mong hinayin na tatanda ka na, wala ka ng lakas at dyan ka pa maglilingkod sa kanya. 
 
Ngayon na ang panahon para ikaw ay maglingkod sa Diyos. Hindi pa huli kapatid na ituwid mo ang buhay mo, lumapit ka kay Hesus at patatawarin ka Niya sa lahat mong pagkakamali. 
 
At bilang pasasalamat sa pagpapatawad at pagmamahal ni Hesus, atin S’yang paglingkuran. 
 
Sa pamamagitan ng pagtulong natin sa mga gawain ng ating simbahan, pagtulong sa kapwa natin at lalong-lalo na sa mga mahal sa buhay natin.
 
Hindi pa huli kapatid, na makilahok tayo sa mga gawain ng ating simbahan, sumali sa misyon ni Hesus ang pagpapalaganap ng kabutihan sa ating lipunan.
 
• Father Jay Flandez SVD