Print Version    Email to Friend
Pagmamahal sa Diyos at Kapwa ay pagtupad sa batas!

At isa sa kanila, isang dalubhasa sa Kautusan ang nagtanong kay Hesus upang subukin ito, “Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa Kautusan?” Sumagot si Hesus, “Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, at nang buong pag-iisip.
 
Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa: Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta” (Matthew 22:35-40).
 
Mahalaga ang pasunod sa banal na Kautusan ng Diyos. Lahat tayo ay tinuturuan na sundin at tupdin ang banal na kautusan. Ang tanong, tayo ba ay tunay na tumupad at sumunod sa tunay na diwa ng Kautusan? 
 
Madali ang pagsunod sa batas o Kautusan, ang tanong bakit ba tayo’y sumunod sa batas ng Diyos? Dahil ba takot ka sa Diyos? Kung ikaw ay tumupad lamang dahil natatakot ka. Nagkakamali ka. Ayaw ng Diyos na sumunod ka sa kanya dahil takot ka. Gusto ng Diyos na sumunod ka sa Kanya dahil mahal mo Siya.
 
Malinaw ang tugon ni Hesus sa isang Guro. “Ibigin mo ang Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, at nang buong pag-iisip.” 
 
Pagmamahal ang dahilan kung bakit tayo ay sumunod sa Kautusan ng Diyos. Kung ikaw ay sumunod sa batas na walang pagmamahal sa Diyos at kapwa, nagkakamali ka sa pagsunod ni Hesus.
 
Gusto ng Diyos na kung ikaw ay manalangin ginawa mo ito dahil mahal mo Siya, kung ikaw ay dadalo ng banal na Misa, ginawa mo ito dahil mahal mo Siya. Kung ikaw ay tutulong sa kapwa, dahil mahal mo ang Diyos.
 
May iba na gumagawa ng mabu-buting bagay dahil ang kanilang motibasyon o panggaganyak ay para mahalin sila ng Diyos.
 
Para bang kino-kontrol mo ang Diyos. Gagawa ng mabubuting bagay para mahalin ka ng Diyos. Kapatid mahal na tayo ng Diyos. 
 
Kung tayo ay gagawa ng mabubuting bagay, ito ay bilang pa-sasalamat sa Kanyang pagmamahal at pagpapatawad sa atin. Kung tutulong tayo sa kapwa ito ay pagpapakita na mahal natin ang Diyos.
 
Pagmamahal ang sentro ng ating pagka-Kristiyano. Ang Diyos ay pag-ibig. At sino man sumusunod sa Kanya ay dapat ibigin din ang kanyang kapwa.
 
Kung pag-ibig ang nakasentro sa pamumuhay natin, madali at may kahulugan ang pagsunod natin sa banal na Kautusan. Sabi ni San Agustin, “kung lahat tayo ay maru-nong magmahal, hindi na kailangan ang batas.” 
 
Ang batas o Kautusan ay gabay ito para mahalin natin ang Diyos at paglingkuran natin ang ating kapwa.
 
Nawa’y ang pagmamahal ng Diyos ay maghari nawa sa buhay natin, sa ating pamilya at komunidad. Ang pag-ibig ng Diyos at sa kapwa ang tunay na pagtupad sa banal na kautusan.