Print Version    Email to Friend
Laging Handa sa Pagdating ni Hesus!

Narito na ang lalaking ikakasal! Salubungin ninyo!’ Agad nagbangon ang sampung dalaga at inayos ang kanilang mga ilawan.”
 
Sa ating ebanghelyo ipinahiwatig ang pagdating ng Panginoon. Walang nakakaalam sa kanyang muling pagbabalik sa mundong ito. At dahil walang nakakaalam sa kanyang pagbabalik, dapat maging handa tayo. Paano ba natin ihanda ang ating sarili sa pagbabalik ni Hesus?
 
Una ay ang walang patid na panalangin. Ang panalangin ay dapat bahagi ng ating pamumuhay. Hindi lamang tuwing Linggo, ang panalangin ay bahagi ng ating buhay. Sinabi sa ebanghelyo, “Subalit ang matatalino’y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan.” 
 
Handa tayo palagi sa ating buhay. Kung ikaw ang nanalangin kasama natin si Hesus. Ang ating isip, puso at lakas ay inaalay natin sa Diyos. 
 
Ito ang tunay na panalangin, pag-aalay ng buhay para sa Diyos. Ibig sabihin, na kasama natin ang Diyos kung tayo ay nananalangin. Dahil ina-alay mo ang iyong buhay sa Diyos, ang Diyos na ngayon ang iyong buhay.
 
Ikaw ba ay handa na sa pagdating ng Panginoon? Ano ba ang ginagawa sa buhay mo? ‘Wag nating tularan ang mga hangal na dalaga na hindi naghahanda sa pagdating ng lalaking ikakasal. 
 
May dala nga silang ilawan, wala naman baon na langis para kung maubos ang langis ng kanilang ilawan meron pa silang magamit para sumalubong sa lalaking ikakasal.
 
Ang ba ang baon o dala natin habang naglalakbay tayo sa mundong ito? Pananampalataya! Ito ang pinakamagandang dala natin habang naghihintay tayo sa pagdating ni Hesus. 
 
Ating palaguin ang ating pananampalataya, para kung may pagsubok man sa ating buhay handa natin harapin at kakayanin nating malampasan dahil matibay ang ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya ay nagsilbing ilaw sa ating paglalakbay.
 
Kung wala kang baon, o pananampalataya sa paglalakbay mo mahirap ang iyong paglalakbay. 
Hindi madali maglakbay sa mundong ito kung wala kang kasama. 
 
Si Hesus ang ating kasama sa 
ating paglalakbay, dahil ang ating pananampalataya na tinanggap natin ay galing sa Diyos. Ito ang pinakamahalaga na binigay sa ating ng Diyos sa pamamagitan ng Sakramento ng Binyag. Alagaan natin ito at ating palaguin sa pamamagitan ng ating panalangin. Tuwing Linggo pumunta tayo sa bahay ng Diyos, magsimba at humingi ng grasya para hindi tayo manghina sa ating paghihintay kay Hesus.
 
Maging handa tayo mga kapatid sa pagdating ni Hesus; manalangin, magsakripisyo, at maglingkod sa 
ating kapwa. Laging handa sa pagdating ni Hesus!
 
● Father Jay Flandez SVD