Print Version    Email to Friend
Ang daang matuwid

Parang tunog politiko ano po? Ang daang matuwid ay hindi isang pangako o plataporma sa isang kampanya ng isang tatakbo para sa pagpangulo (na naging pangulo nga) bagkus ay panimula ito ng isang pagninilay para sa ating pagpasok sa panahon ng Adbyento.  
 
Ito ang panahon na kung saan tayo ay naghahanda ng paggunita sa kaarawan ni Kristo at ganon din ang kanyang ikalawang pagbabalik.  Itinatampok ng ebanghelyo si Juan Bautista na siyang itinuturing na propeta ng kataas-taasan. Isang tinig sa ilang na nagpapaalala na ang daraan ng Panginoon ay dapat maging isang matuwid na daan.   Sa paanong magkakaroon ng isang matuwid na daan ang Diyos sa ating buhay?
 
Una ay ang pagbabalik-loob, o repentance. Ang ipinapangaral ni Juan Bautista ay isang binyag 
 
ng pagbabalik-loob para sa ikapagpapatawad ng mga kasala-nan. Hinihikayat tayong balikan ang mga bagay na tinatawag nating basic, higit sa lahat sa ating pamumuhay at pananampalataya.  Maaring kasa-lanan o ang kawalang aksyon ang nagdudulot sa atin upang mapalayo sa Diyos. 
 
O kaya naman ay ang mga bagay na ating pinahahalagahan. Maka-paglalapit ba ito sa atin sa Diyos?  Pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, yan ang una at pangalawa. Marami na namang mga Advent activities tulad ng retreat at recollection ganundin ang mga gawaing pansimbahan na makakatulong sa atin upang ilapit ang ating mga sarili sa ating Diyos na siya nating lubos na mamahalin.  Ganon din ang pagtulong sa kapwa. 
 
May mga taong lalalapit sa atin na manghihingi ng pera dahil sa kakapusan o kaya naman ay mga taong hihingi ng iyong panahon at atensiyon dahil sa kanilang kalumbayan at mga  problemang di na halos makayanan. 
 
Mag-aabot ka ba kahit na kaunting tulong man lang? Maglalaan ka ba ng panahon para sa kanila? Maaring para sa iba, ang kapwa ay  pabigat, subalit sa ating mga naniniwala sa pagdating ng Diyos, ito ay mga pagkakataon upang ituwid ang daaran ng Diyos. 
 
Bumabalik tayo doon sa ating “loob” na kung saan ang binhi ng pananampalataya ay ipinunla ng Diyos. 
 
Pangalawa ay ang pagkilala natin sa darating na si Kristo Hesus. Sinabi ni Juan na mas nakahihigit ang darating pagkatapos niya. Maging si Juan ay hindi karapatdapat na magkalas ng panali ng kanyang sandalyas. Na ang darating ay hindi lamang nagbibinyag sa pamamagitan ng tubig, at ang pagbibinyag ay hindi lamang tungkol sa pagbabalik loob. Ito ay ang pagbibinyag ng Spiritu, at ito ay magiging binyag ng kaligtasan. 
 
Hindi lamang isang mahalagang tao ang darating, na tulad ng artista o lider ng bansa sapagkat siya ay si Kristo, ang pinakamahalaga. Kaya nga karapatdapat na alamin natin kung sino itong darating upang maihanda ang isang matuwid na daan.
 
Ang Adbyento ay nanatiling panahon ng paghahanda. Ito ay panahon ng pagbabalik-loob, gayun din ay pagkakataon upang ating lubos na makilala si Hesus na siya nating manunubos. Balikan natin ang ating mga buhay, ituwid natin ang mga baku-bakong daan patungo sa ating puso.  Gawin natin itong isang daan na matuwid, na nararapat sa darating na si Hesus.  Patuloy nawa tayong gabayan ng mga aral ng propeta, higit sa lahat ay si Juan Bautista. Ang tinig sa ilang na tumatawag sa lahat upang ihanda ang daang matuwid para kay Kristo.