Print Version    Email to Friend
Third Sunday of Advent: My Juan and only

Naging abala ang pamahalaan ng Pilipinas noong nakakaraang ganapin ang ASEAN sa Pilipinas. Kung anu-anong paghahanda ang ginawa.  Isang kapansin-pansin ay ang pag- kakansela ng pasok ng mga kawani ng gobyerno, mag-aaral, at mga manggagawa sa Kamaynilahan at mga karatig na lungsod. 
 
May mga iba’t-ibang traffic scheme ang ipinatupad. Ang lahat ng pag aabala ay upang ipakita ang kagandahan ng bansa at higit sa lahat ay ang kahandaan nitong magdaos ng malalaking pagpupulong sa libel na pandaigdigan.  
 
Sa ganitong paraan natin maaring pagnilayan ang ating mga pagbasa ngayong Linggo higit sa lahat ay ang ebanghelyo. Inaanyayahan tayo ng Inang Simbahan na gugulin natin ang mga araw ng Adbyento upang paghandaan ang pagdiriwang ng pagdating ng ating Panginoong Hesus. Muli ipinakikilala sa atin si Juan Bautista bilang propeta na mag- hahanda sa daraanan ng Panginoon.  Ang kanyang mensahe ay “siya ang tinig na nagmumula sa ilang at tuwirin ang daraanan ng Panginoon.  
 
Ito ay isang pagtutuwid na nangangahulugang ihanda ang ating mga sarili at baguhin ang ating mga maling gawi ng sa gayon ay maging handa tayo sa pagdating ng ating Panginoon.
 
Sa pakikipagkomunikasyon, lalo na nga sa tinatawag na rhetoric o ang pangungumbinsi. Mahalaga ang katauhan ng nag papahatid ng mensahe.  
 
Ano nga ba ang meron si Juan at ano ang kanyang ipinamalas nang sa gayon ang mga tao ay maniwala na kailangang paghandaan ang pagdating ng Panginoon at siya, si Juan ay ang piniling tagapag balita ng pagdating ng Mesias.
 
Ipinamalas ni Juan ang pagiging mapagpakumbaba at kailanman ay hindi nalunod sa kasikatan na maari niyang tamasahin.
 
“Hindi ako ang Kristo” wika niya. Siya ay isa lamang tinig. Para kay Juan, ni hindi siya karapat-dapat na magkalag ng panali ng panyapak ng ating Panginoon. 
 
At sa pagdating ni Kristo ay pinapaalala ni Juan na may kakaibang binyag na siyang gagawin ni Hesus. Binyag na mas nakahihigit sa kanyang iniaalay na binyag ng pagbabalik-loob sapagkat ang binyag ni Hesus ay mula sa Espiritu. 
 
Ang hamon sa atin ngayong Linggo ay makinig kay Juan. Wala siyang kapara pagdating sa mga nagpapahayag ng pagdating ng Kristo. Ang kanyang tapang sa pagpapahayag ay nilakipan niya ng kababang loob. 
 
Walang yabang, walang pagmamalaki. Naniniwala siyang ang mahalaga ay ang pagtutuwid ng ating mga puso na siyang maging daan  sa pagdating ni Kristo sa ating buhay. 
 
Propeta Juan, paalalahanan mo kaming muli ng aming tungkulin.  Tunay kang katangi-tangi at nag-iisa.  Nawa a y tularan namin ang iyong pagiging mapagpakumbaba ng sa gayon ay lubusan naming tanggapin si Hesus at nawa kami rin ay makapaghatid ng mabuting balita para sa iba na naghahangad ding maging ganap ang kanilang pagdiriwang sa pagdating ni Hesus.
 
   ● Father Alfredo Rollon SVD