Print Version    Email to Friend
Fourth Sunday of Advent: Pinagpala!

Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugud-lugod ka sa mata ng Diyos. Maglilihi ka at manganganak sa isang lalaki na tatawagin mong Hesus.”
 
Si Maria ay pinili ng Diyos na maging Ina ng ating manunubos. May kalayaan si Maria na ayawan at hindian ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. 
 
Pwede naman sabihin ni Maria, “Panginoon sa iba na lang, huwag lang ako.” 
 
Sa kabila ng kanyang pag-alala kung ano ang mangyari sa kanyang buhay, sumunod pa rin siya sa kalooban ng Diyos. Sinabi ni Maria, “Narito ang lingkod ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang iyong sinabi.”
 
Magandang tularan si Maria. Siya ay nagpakumbaba para sundin ang plano ng Diyos para sa sanlibutan, para sa ating kaligtasan. Hindi madali ang misyon ni Maria. 
 
Siya ay naguguluhan kung paano mangyari na magbuntis siya na wala pang asawa? Ipinaliwanag ng anghel kay Maria kung papaano mangyari ang plano ng Diyos sa buhay n’ya, sabi ng anghel, “Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataastaasan; kaya ang ipanganganak ay magiging banal at tatawaging Anak ng Diyos.”
 
Ang kapanganakan ni Hesus ay gawa ng Diyos, hindi sa tao. Ginagamit lamang ang tao para makibahagi sa plano ng Diyos. 
 
Walang Hesus kung si Maria hindi tumugon sa tawag ng Diyos. Walang kaligtasan kung ang tao ay hindi tumugon sa panawagan ng Diyos.
 
Sa ating paghahanda para sa dating ng Kapistahan ng kapan-ganakan ni Hesus, tularan natin si Maria na may pusong nagpakumbaba para sundin ang kalooban ng Diyos. 
 
Magpakumbaba tayo. Paano? Sa pamamagitan ng pagpapatawad, pagtulong sa mga nangangailangan, pagbabago sa mga mali nating pamumuhay, at pagiging tapat sa pamilya at tungkulin natin sa Simbahan at bayan.
 
Si Maria ang ating gabay at inspirasyon para mamuhay para sa kabanalan at paglilingkod sa ating Simbahan. 
 
Huwag tayong matakot na sundin ang kalooban ng Diyos, dahil ang sumunod sa kalooban ng Diyos ay makatanggap ng pagpapala. Sinabi ng Anghel kay Maria, “Aba, puspos ka ng biyaya, ang Panginoon ay samaiyo!” 
 
Pinagpala si Maria dahil sumunod siya sa kalooban ng Diyos. Gusto mo ba ng pagpapala at biyaya ng Diyos? Magpakumbaba ka, at sumunod ka sa kaloban ng Diyos!
 
      ● Father Jay Flandez SVD