CATHOLIC NEWS OF THE WEEK . Saturday, 20 April 2019

Print Version    Email to Friend
Epiphany of the Lord: Ang daang matuwid

Three Kings o Tatlong Hari—Hinanap at nakitang tao sa Israel, kundi ng lahat ng tao sa dito mas kilala ang mga Pantas na binanggit sa ebanghelyo ngayong Linggo ng Epipaniya o Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon. Sino ba ang mga “wise men” na ito? Tatlo ba talaga sila o tatlo lang ang regalong inialay sa sanggol na Kristo? Taga saan sila; sila ba ay tunay na hari? 
 
Walang malinaw na sagot ang Bibliya sa mga tanong na ito. Ang malinaw ay mga manlalakbay sila mula sa malayong lugar sa Silangan. 
 
Ang pakay ng kanilang paglalakbay ay upang hanapin ang bagong silang na hari ng mga Hudeo. Ito ang unang mahalagang paksa sa kapistahang ito: Ang Paghahanap.
 
Sa ating panahon, kung may hahanapin ka sa internet, i-google mo lang, madali at mabilis ang pag- search. Yung iba nga sa internet naghahanap ng kasintahan. Ngunit may mga bagay na hindi mo makikita ng basta-basta sa internet. 
 
May mga di materyal na bagay na hinahanap natin ang mahirap matagpuan at makamtan. Tayo man ay parang mga manlalakbay na naghahanap din.
 
Kagaya ng paghahanap ng mga Pantas sa batang Hesus, tayo man sa ating kapanahunan ay may mahalagang misyon upang hanapin si Hesus sa ating buhay, karanasan, at kasaysayan. 
 
Bagama’t marami tayong pamamaraan upang makalapit kay Hesus, ang Inang Simbahan ay may ilang magandang pamamaraan. Nariyan ang pagbabasa at pagninilay sa mga Salita ng Diyos sa Ebanghelyo. Marami sa atin ang interesadong makinig sa mga sermon, recollection, mga babasahing pang espiritual, at pagbabahaginan sa grupo – ang lahat ng ito para lalong lumago ang ating pagkilala sa Diyos, hanapin ang kanyang kalooban para sa atin, marahil upang matagpuan ang ilang kasagutan sa ating katanungan at suliranin sa buhay. 
 
Huwag din nating kalimutan na ang mga sakramento, lalo na ang banal na Misa at pagkukumpisal ay mabisang daan na magdadala sa atin kay Kristo. Ang mas pangkaraniwang paraan upang mapalapit tayo sa Diyos ay sa pamamagitan ng ating pagdarasal at pagninilay. Mayaman ang mga pamamaraan sa ating paghahanap sa Diyos at ang paglalakbay na ito ay magpatuloy nawa sa atin.
 
Ang pangalawang aral ay ito: hindi binibigo ng Diyos ang mga tapat at masugid na naghahanap sa Kanya. Ang may mabubuting puso, malinis at malinaw ang kalooban ay laging nakakatagpo ng presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Ito ang ibig sabihin ng Epipaniya: Ang Diyos ay nagpakita at nagpakilala sa anyo ng munting sanggol sa belen. Siya ay matatagpuan, hindi lamang ng ilang buong mundo at lahat ng panahon na naghahanap sa kanya. Kaya nga makabuluhan ang pagmi-misyon dahil ito ay pakikiisa sa pagpapakita at pagpapakilala ng Diyos sa mundo at upang siya ay matagpuan ng mga naghahanap sa kanya. Ito ay dapat na magdala ng pag-asa, lakas-loob, at galak sa atin. Lalo na para doon sa mga naghahanap pa sa madilim at nakakalitong landas ng buhay, tumingala tayo kay Kristo na siyang tunay na tala at liwanag ng mundo.
 
Sa pagsisimula ng bagong taon, papanibaguhin din natin ang ating pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. Isabuhay ng tapat at matuwid ang ating pagiging Kristiyano Katoliko. Buksan ang ating isip at talasan ang ating mata sa pagpaparamdam ng Maykapal. Hindi tayo ililigaw ng Espiritu Santo na siyang ating gabay sa patuloy na paghahanap kay Kristo.
 
● Chaplaincy for Filipinos